Nyheter

Fritextsök

Index

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-09-15

EUs taxonomiförordning

Innehåll: Krav på redovisning | Svensk industri | Källor

EUs taxonomi är en lista över "hållbar" verksamhet. Större företag är skyldiga att redovisa sådan verksamhet med början 2022. Det kommer att styra offenlig upphandling, forskningsstöd, kapitalmarknaden. Via de större företagens styrs även mindre företag. Omfattande byråkrati.

Taxonomiförordningen (EU) 2020/852), fastställer kriterier för om en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar inom Europeiska unionen. Förordningen ingår i den europeiska gröna given och ska främja gröna investeringar inom unionen. Den antogs av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 18 juni 2020 och trädde i kraft den 12 juli 2020, vissa delar dock först 2022 eller 2023.

Genom förordningen har Europeiska kommissionen fått makt att besluta om fler regler i förordningen. Denna makt kan när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Den 20 november 2020 kom kommissionen förslag till två tillägg som fastställer investeringar som ska betraktas som miljömässigt hållbara. Förslaget fick kritik av bland andra Sverige då vattenkraft inte ingick. Den 21 april 2021 fastställde kommissionen förslag.

Taxonomi är ett första steg i EU-kommissionens handlingsplan för en hållbar tillväxt, syftet är att nå Parisavtalet och klimatneutralitet till år 2050.

Implementeringen av taxonomin planeras ske i två steg, först lanseras definitioner kopplade till klimat under år 2022 och sedan övrig miljöpåverkan år 2023.

 Krav på redovisning

Stora finansiella och icke-finansiella företag måste redovisa i vilken utsträckning de aktiviteter som de utför uppfyller kriterierna i taxonomin. På samma sätt måste finansmarknadsaktörer (t.ex. kapitalförvaltare) redovisa i vilken utsträckning de aktiviteter som deras finansiella produkter finansierar uppfyller EU: s taxonomikriterier.

Företag kommer att kunna redovisa i vilken utsträckning de investerar, till exempel genom kapitalutgifter i taxonomisk aktiviteter. Upplysningar om gröna intäkter och utgifterna kommer att ge marknaden information om (1) företag vars verksamhet överensstämmer med EU: s taxonomikriterier och (2) företag som vidtar åtgärder för att komma dit. [1]

 Svensk industri

"Svensk industri är orolig för att vattenkraft, kärnkraft och bioenergi som utgör basen för svensk energimix förmodligen inte kommer att klassificeras som grön. Även biobränsle som är en stor del av den svenska strategin för klimatneutralitet kommer inte att klassas som grön enligt taxonomin.

Företagen behöver samla in data nu trots att de tekniska kriterierna ännu inte har fastställts, det är orimligt. Vi anser att det här bör skjutas på. Att samla in data kräver resurser från företagen. Kravet gäller större företag, men även mindre företag berörs som underleverantörer till de större företagen."[2]

Företag ska rapportera enligt taxonomiförordningens artikel 8. I nuläge avser detta stora företag (omsättning >40 MEUR och/eller en balansomslutning >20 MEUR ) med över 500 anställda och av allmänt intresse (företag med noterade aktier/noterade skuldebrev, kreditinstitut och försäkringsföretag).

 Källor

Fotnoter

Etiketter med länkar

EU
EUs gigantiska fond (Nyhet)
Muf om EU (Nyhet)
Koldioxidlagring - CCS (Artikel)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (Nyhet)
Plastpåseskatten (Nyhet)
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (Nyhet)
EU vill stoppa engelska TV-program (Nyhet)
Skogsbruket ska vara nationellt (Nyhet)
Utsläppshandel (Artikel)
EU-parlamentariker lobbar för kärnkraft (Nyhet)
Parisavtalet (Artikel)
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (Artikel)
EU vill socialisera näringslivet (Artikel)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (Artikel)
EU - Europeiska unionen (Artikel)
Kärnkraft (Artikel)
Vattenkraft (Artikel)
Taxonomi
Kärnkraft (Artikel)
Vattenkraft
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com