Klimatfakta.info

2022-10-21

IPCC AR6

Innehåll: Sjätte IPCC-rapporten | AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis | Mediebevakning av klimatförändringar | Sannolikhet | Temperaturens utveckling | Extremväder | Kritik | Summary for Policymakers(SPM) | Källor
IPCC har nu publicerat samtliga delar av AR6 den sjätte IPCC-rapporten om klimatets förändring.

Sjätte IPCC-rapporten

AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022[1]
AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability[2]
AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. WG3.[3]
AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis, WG1[4]

AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis

Rapporten The Physical Science Basis är en mastig rapport på 3.949 sidor.

Rapporten består av avdelningarna Summary for Policymakers (42 sidor), Technical Summary (150 sidor) och sedan 12 kapitel (3757 sidor).

Summary for Policymakers är enligt erfarenhet mindre intressant då man tidigare dragit alltför långgående slutsatser. Det är tråkigt för många läser nog bara denna delen. Det är bättre att gå direkt på kapitlen nedan.

Chapter 1: Framing, context, and methods. 215 s
Chapter 2: Changing state of the climate system
Chapter 3: Human influence on the climate system
Chapter 4: Future global climate: scenario-based projections and near-term information
Chapter 5: Global Carbon and other Biogeochemical Cycles and Feedbacks
Chapter 6: Short-lived climate forcers
Chapter 7: The Earth's energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity
Chapter 8: Water cycle changes
Chapter 9: Ocean, cryosphere and sea level change
Chapter 10: Linking global to regional climate change
Chapter 11: Weather and climate extreme events in a changing climate
Chapter 12: Climate change information for regional impact and for risk assessment 227 s

Märkligt nog så är många sidor markerade med texten "Do Not Cite, Quote or Distribute". Vill de undertrycka debatt?

IPCC publicerade ett pressmeddelande den 9 augusti 2021.

Mediebevakning av klimatförändringar

Publ 2022-10-21

IPCC behandlar "Media coverage of climate change " i A6, WG1, Chapter 1, avsnitt 1.2.3.4.

WMO (Världsmeteorologiska organisationen) skapade 2009 ett globalt ramverk för "Klimattjänster" (GFCS) med uppgift att sprida vetenskapligt trovärdig information.

Klimattjänster fokuserar på användare med specifika behov av klimatinformation, men de flesta lär sig om klimatvetenskapliga rön från mediabevakning. Sedan AR5 har forskningen utökats om hur massmedia rapporterar klimatförändringar och hur deras publik reagerar.

Till exempel, i fem EU-länder använde tv-bevakningen av AR5 "katastrof" och "möjlighet" som sina huvudteman, men ignorerade praktiskt taget "risk"-inramningen som introducerades av AR5 WGII ??och nu utökas med AR6. Andra studier visar att människor reagerar olika på nyheter om klimatförändringar när de framställs som en katastrof, som förknippade med lokala identiteter eller som en fråga om social rättvisa.

På liknande sätt visar studier av målgrupper att reaktioner på klimatförändringar varierar mellan grupper av människor med olika, men inte nödvändigtvis motsatta, åsikter om detta fenomen.

I Brasilien har två studier visat massmedias inflytande på den höga nivån av offentlig oro över klimatförändringarna i landet. I USA visar analyser av tv-nyheter att klimatförändringar får minimal uppmärksamhet, oftast inramas i ett politiskt sammanhang och till stor del misslyckas med att koppla extrema väderhändelser till klimatförändringar med hjälp av lämplig sannolikhetsramning.

Nya bevis tyder dock på att Climate Matters (en internetresurs för amerikanska TV-väderskapare för att koppla väder till klimatförändringstrender) kan ha haft en positiv effekt på allmänhetens förståelse av klimatförändringar.

Vissa medier har också nyligen antagit och främjat termer och fraser som är starkare än de mer neutrala "klimatförändringarna" och "globala uppvärmningen", inklusive "klimatkris", "global uppvärmning" och "klimatnödsituation". Googles sökningar på dessa termer och på "klimatåtgärder" ökade 20 gånger under 2019, när stora sociala rörelser som School Strikes for Climate fick uppmärksamhet över hela världen.

IPCC bedömer alltså att specifika egenskaper hos mediebevakningen spelar en stor roll för klimatförståelse och -uppfattning (högt förtroende), inklusive hur IPCC:s bedömningar tas emot av allmänheten. [5]

Sannolikhet

IPCC anger procenttal för sannolikheten för sina olika bedömningar. Det kan ge intrycket att bedömningen stöds av en statistisk analys. I verkligheten är det dock en liten grupp inom IPCC som gör subjektiva bedömningar.

IPCC förklarar i AR5 SPM (2013) hur de kommer fram till sina procenttal.

1. In this Summary for Policymakers, the following summary terms are used to describe the available evidence: limited, medium, or robust; and for the degree of agreement: low, medium, or high. A level of confidence is expressed using five qualifiers: very low, low, medium, high, and very high, and typeset in italics, e.g., medium confidence. For a given evidence and agreement statement, different confidence levels can be assigned, but increasing levels of evidence and degrees of agreement are correlated with increasing confidence (see Chapter 1 and Box TS.1 for more details).

2. In this Summary for Policymakers, the following terms have been used to indicate the assessed likelihood of an outcome or a result: virtually certain 99-100% probability, very likely 90-100%, likely 66-100%, about as likely as not 33-66%, unlikely 0-33%, very unlikely 0-10%, exceptionally unlikely 0-1%. Additional terms (extremely likely: 95-100%, more likely than not >50-100%, and extremely unlikely 0-5%) may also be used when appropriate. Assessed likelihood is typeset in italics, e.g., very likely (see Chapter 1 and Box TS.1 for more details). [6]

Temperaturens utveckling

title AR6 Global temperatur 1850-2020 Källa Carbon Brief

I AR6 skriver man: "Observed changes in the atmosphere, oceans, cryosphere and biosphere provide unequivocal evidence of a world that has warmed. Over the past several decades, key indicators of the climate system are increasingly at levels unseen in centuries to millennia, and are changing at rates unprecedented in at least the last 2,000 years."

("Observerade förändringar i atmosfären, haven, kryosfären och biosfären ger otvetydiga bevis på en värld som har blivit varmare. Under de senaste decennierna visar tecken på att klimatsystemet ökat till nivåer som inte har setts i århundraden till årtusenden och förändras i takt som aldrig noterat under åtminstone de senaste 2000 åren. ")

Enligt rapporten har den globala medeltemparturen på ytan ökat med 1.09 grader mellan den förindustriell perioden 1850-1900 och det senaste decenniet 2011-20. Det är "more likely than not" (=troligt?) den varmaste perioden på 125,000 år.[7]

Extremväder

Order extrem används 4775 gånger på 3949 sidor i AR6, så det är svårt att ställa samman IPCCs slutsatser.

Kritik

Det börjar redan komma kritik från bloggar med vetenskapliga kommentarer. Här är några länkar

Listan byggs på allteftersom

Summary for Policymakers(SPM)

Publ 2021-12-15

IPCC ger ut en sammanfattning av sin stora klimatrapport kallad Summary för Policymakers - SPM. Efter rapporten AR4 (2007) gjordens en granskning av SPM på begäran av FN:s dåvarande generalsekreterare och IPCC:s ordförande. Den rekommenderade att granskarnas kommentarer beaktas tillräckligt av författare och att genuina kontroverser återspeglas på ett adekvat sätt i IPCC-rapporter.

Innehållet i SPM 2021 fastställdes vid ett 11 dagar långt möte i Geneve med början 2021-07-21. Ca 200 länder deltog. Förhandlingarna om Summary for Policymakers är i stort sätt hemliga. Läckor påstår att flera länder, bland andra Saudiarabien och Kina, tonat ner språket i IPCC:s sammanfattningar för beslutsfattare. [8]

Kritik mot SPM

Clintel - Climate Intelligence[9] och ICSF - Irish Climate Science Forum[10] har gjort en detaljerade 17 sidor lång genomgång av SPM[11]

Granskning av årets SPM visar påtagliga brister i en 27-sidig rapport:

SPM skriver om "klimatkris" som inte existerar i verkligheten och vill rättfärdiga drastiska sociala, ekonomiska och mänskliga förändringar genom långtgående anpassning till de blygsamma klimatförändringar som kan inträffa under de kommande decennierna.

Med tanke på omfattningen av föreslagna politiska åtgärder måste SPM ha högsta vetenskapliga nivå och vetenskaplig integritet. Men SPM ger tyvärr inte en objektiv vetenskaplig grund på vilken man kan basera politiska diskussioner. Den misslyckas med att belysa de positiva effekterna av något ökade CO2-nivåer och uppvärmning på jordbruk, skogsbruk och mänskligt liv på jorden.

Granskningen sammanfattas i sex punkter:

1. Det är inte "otvetydigt" att mänskligt inflytande ensamt har värmt upp planeten; de observerad måttlig uppvärmning på ~1°C sedan 1850-1900 har skett genom några men olöst kombination av antropogena och naturliga influenser.

2. Den nya "hockeyklubban"-grafen (Fig SPM.1), när den analyseras i detalj, är ett hopkok av olika indikatorer från olika tidsperioder under de senaste 2 000 åren, vilket tillsammans misslyckas med att känna igen den mellanliggande väletablerade temperaturvariationen, för exempel på den romerska och medeltida uppvärmningsperioden och den lilla istiden.

3. Förekomsten av så kallade "extremväder"-händelser är felaktigt framställda i SPM jämfört med de mer korrekta avbildningarna i utkastet till huvudrapport, som de senare identifierar inga statistiskt signifikanta trender i många kategorier över tid.

4. Utvecklingen i kryosfären är också felaktigt framställd i SPM, särskilt noterar att det praktiskt taget inte finns någon trend i arktisk havsis under de senaste 15 åren.

5. Likaså har utvecklingen i havet felaktigt framställts i SPM; i i synnerhet pekar inte den troliga blygsamma GMSL-ökningen till 2100 på någon "klimatkris".

6. CMIP6 klimatmodellerna är ännu känsligare än de redan överkänsliga CMIP5-modeller av AR5, och ignorera peer-reviewed vetenskapliga bevis på lågt klimatkänslighet. Modellerna leder till ogiltiga slutsatser om ECS och "carbon budgets"; de en trolig global temperaturökning till 2100 indikerar inte en "klimatkris".

Källor

Publ 2022-08-28

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


AR5
Klimatkänslighet (2023-01-17)
IPCC AR6 (2022-10-21)

Hockeystick
En miljon dollar till hockeyklubbans skapare (2024-02-09)
IPCC AR6 (2022-10-21)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

IPCC
Översvämning (2024-03-22)
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Judith Curry: Det finns ingen klimatkris (2023-10-04)
Ny ordförande för IPCC (2023-08-19)
Mallen Baker (2023-08-09)
Klimatkänslighet (2023-07-08)
Climate realism (2023-05-21)
UNEP (2023-05-19)
Judith Curry (2023-03-27)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
IPCC AR6 (2022-10-21)
IPCC AR5 (2022-08-28)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16)
Vetenskap och klimatet (2022-05-24)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

KVA
IPCC AR6 (2022-10-21)

Media
IPCC AR6 (2022-10-21)

Sannolikhet
IPCC AR6 (2022-10-21)

Fotnoter

1) AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022, IPCC
2) AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, IPCC
3) AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, IPCC
4) AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis#, IPCC
5) IPCC A6, WG1, Chapter 1, avsnitt 1.2.3.4.
6) CLIMATE CHANGE 2013 The Physical Science Basis Summary for Policymakers, sida 2
7) In-depth QA: The IPCCs sixth assessment report on climate science, Carbon Brief
8) Så lyckades Saudiarabien få bort referenser till fossila bränslen i IPCC-rapport, DN (2021-11-01)
9) Clintel
10) ICSF - Irish Climate Science Forum
11) Critique of the AR6 WG1 Summary for Policymakers (SPM), Clintel, pdf (2021-10-26)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com