Klimatfakta.info

2022-06-17

Yttrandefrihet

Innehåll: Stopp för laglig information | Lag om yttrandefrihet | Källor
Kommer det bli olagligt eller praktiskt omöjligt att bilda opinion mot överdrivna klimathot. EU har publicerat nya regler som IT-företag tvingas följa.

Stopp för laglig information

Publ 2022-06-17

EU-kommissionen har publicerat en förstärkt branschkod för att hantera desinformation online i hela EU.

Undertecknare av koden - som inkluderar teknikjättar som Google, Meta, TikTok och Amazon-ägda Twitch har gått med på en rad åtaganden och agera mot "potentiellt skadligt" (men icke typiskt olagligt) innehåll online.

  • 2022 års uppförandekod för desinformation, som gäller från och med nu men tillåter en införandeperiod på sex månader, ersätter för 2018 års självreglerande system och ger "starkare och mer detaljerade åtaganden och åtgärder" (44 åtaganden jämfört med 21 tidigare och 128 nya åtgärder) enligt kommissionen.

Den nya uppförandekoden har 34 undertecknare. Dessa är inte bara teknikjättar som Google eller Facebooks moderbolag Meta utan omfattar en mycket bredare blandning av aktörer, inklusive branschorganisationer, faktagranskare och civilsamhällesgrupper.

Men andra bjuder motstånd. Apple, Telegram och Amazon, t.ex.

Huvudsakliga fokusområdena för EU:

  • Stoppa annonsering i anslutning till desinformation
  • Transparens kring politiska annonser ?!?
  • Minska manipulativt beteende (inklusive falska konton, botdriven förstärkning, deepfakes)
  • Krav på att plattformar ska ha kvalitetsinformation
  • Säkerställa täckning av faktagranskning inom hela EU
  • Underlätta dataåtkomst för forskare för att stödja oberoende studier av desinformationsproblemet.

EU kommer inrätta ett transparenscentrum för att stödja imförandet och övervaka kodens funktion. Dessurom skapar eu en permanent arbetsgrupp som ska se till att koden anpassas till föränderliga desinformationshot.

EU kommer också fastställa en förordningen, Digital Services Act (DSA), med rejäla straff (upp till 6 % av den globala årliga omsättningen) för överträdelser vilket tvingar företag att anpassa sig till koden. DSA är en del av EU:s strategi för att få företag och medborgare att efterleva EUs digitala regler. [1]

Lag om yttrandefrihet

Publ 2022-06-17

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Europakonventionen artikel 10 - Freedom of expression
Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.
The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.[2]

Övesättning av FRA

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.
2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

I enlighet med artikel 52.3 i stadgan har denna rättighet samma innebörd och räckvidd som den rättighet som garanteras i Europakonventionen. Begränsningarna av denna rättighet får följaktligen inte vara mer omfattande än de som anges i artikel 10.2 i Europakonventionen, utan att det påverkar de inskränkningar som unionens konkurrensrätt kan innebära för medlemsstaternas möjlighet att införa sådana tillståndskrav som avses i artikel 10.1 tredje meningen i Europakonventionen.
2. I punkt 2 i denna artikel utvecklas följderna av punkt 1 i fråga om mediefrihet. Den bygger bland annat på domstolens rättspraxis för television, särskilt i mål C-288/89 (dom av den 25 juli 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda m.fl.; Rec. 1991, s. I-4007), och på det protokoll om systemet för radio och TV i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna som fogats till EG-fördraget och nu till fördragen samt på rådets direktiv 89/552/EEG (se särskilt skäl 17).[3]

Källor

Publ 2022-06-17

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Censur
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)
Yttrandefrihet (2022-06-17)

Desinformation
Yttrandefrihet (2022-06-17)

EU
Reduktionsplikten (2023-04-08)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
EU i Sverige (2023-01-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU-kommissionen (2023-01-15)
Swexit (2023-01-12)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Solpaneler (2022-10-21)
EUs utveckling (2022-09-17)
Yttrandefrihet (2022-06-17)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
Vattenkraft (2021-12-22)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)

Grundlag
Yttrandefrihet (2022-06-17)

Källkritik
Yttrandefrihet (2022-06-17)

Yttrandefrihet
Yttrandefrihet (2022-06-17)

Fotnoter

1) EU unveils tougher industry Code to combat disinformation, TC
2) Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Lagen.nu
3) FRA

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com