Klimatfakta.info

2023-03-02

EU-nämnden

Innehåll: Bildande | Arbetsformer | Kritik | Källor |
EU-nämndens möten ger insyn i aktuella EU-ärenden och kan även vara tillfällen då det går att påverka Sveriges agerande inom EU.

EU-nämnden är ett organ i Sveriges riksdag där riksdag och regering samråder i EU-frågor. I EU-nämnden bestäms Sveriges förhandlingsposition inför möte i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Nämndens ordförande är Hans Wallmark (M).

title Möte med EU-nämnden under Hans Wallmarks ledning

Bildande

I juni 1994 antogs i riksdagen ett förslag om samarbetsformer mellan riksdag och regering i EU-frågor, bland annat antogs ett principförslag om inrättandet av EU-nämnden.

Samma år reglerades riksdagens befattande med EU-frågorna och EU-nämndens uppgifter av ett riksdagsbeslut enligt följande: "Regeringen skall underrätta EU-nämnden om frågor som skall beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen skall också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet skall föras inför besluten i rådet.

Regeringen skall överlägga med EU-nämnden i andra frågor rörande arbetet i Europeiska unionen när nämnden på grund av särskilda skäl påkallar sådan överläggning. Regeringen skall rådgöra med nämnden inför möten i Europeiska rådet." (RO kap. 10, 10 §)

Av praxis framgår

  • att "man bör kunna utgå från att regeringen inte kommer att företräda en ståndpunkt som står i strid med vad nämnden har gett uttryck för i samrådet." (bet. 1994/95:KU22:15, bet. 1996/97:KU2:28)
  • "Riksdagsstyrelsen anser att den praxis bör bestå som innebär att det inte anses tillräckligt att regeringen inte gör något som står i strid med EU-nämndens synpunkter utan i stället agerar i enlighet med nämndens råd och ståndpunkter." (Bet. 1996/97:KU2)

Arbetsformer

EU-nämnden har 17 ordinarie ledamöter. Under perioden 2018-2022 hade Socialdemokraterna fem ledamöter, Moderaterna fyra, Sverigedemokraterna tre och övriga partier - Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna - en var.

Materialet inför samråden består huvudsakligen av kommenterade ministerrådspromemorior där viktigare dagordningspunkter kommenteras. Materialet ska innehålla en information om innebörden av frågorna samt hur svenska regler och författningar påverkas. Vidare ska den innehålla bland annat eventuella ändringsförslag från Europaparlamentet och Kommissionens hållning i frågan samt även medlemsländers öppet deklarerade ställningstaganden.

Även regeringens förslag till svensk förhandlingsposition ska klargöras. På grund av arbetsrytmen i EU kommer materialet ledamöterna tillhanda först på måndag eftermiddag eller tisdag förmiddag samma vecka som samråden hålls.

Anteckningar från EU-nämndens sammanträden är offentliga och tillgängliga på EU-nämndens hemsida.

Kritik

Riksdagen och EU-nämnden komma in tidigare än nu EU:s beslutsprocess. Informationen inför sammanträdena i EU-nämnden kommer sent, och är bristfällig. Ledamöternas sakkunskap brister i kontakt med regeringens experter. [1]

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


EU
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
EU i Sverige (2023-01-26)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EU-kommissionen (2023-01-15)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
EUs utveckling (2022-09-17)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Reduktionsplikten (2023-04-08)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
Solpaneler (2022-10-21)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
Swexit (2023-01-12)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Vattenkraft (2021-12-22)
Yttrandefrihet (2022-06-17)

Regeringen
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
EU i Sverige (2023-01-26)
Naturvårdsverket (2022-08-02)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Vattenfall (2022-12-25)

Riksdagen
EU i Sverige (2023-01-26)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se