Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-08-26

Torka

Innehåll: Mindre regn än normalt | Förgröning | Torka genom historien | Megatorkor i Europa | Torkan 1920-1921 | Torkan värre förr | Sverige | Källor

Delar av jorden kan under perioder drabbas av svår torka orsakad av hetta och brist på regn. Andra delar är konstant uttorkade. Men i det stora hela blir jorden grönare tack vare ökad mängd koldioxid.

 Mindre regn än normalt

ändringsdatum

Torka är en ihållande period med reducerad vattentillgång i jämförelse med normalt inom ett hydrologiskt system. Det är ett återkommande fenomen som kan uppstå i samtliga klimatzoner och kan pågå under flera månader eller över flera år.

Torka förknippas ofta med längre perioder med lägre nederbördsmängder än normalt för ett givet område. Även andra parametrar såsom temperatur, starka vindar, låg relativ luftfuktighet, tidpunkt och karaktär hos regnskurar (såsom intensitet och varaktighet) samt mänskliga påverkansfaktorer (exempelvis markanvändning & grundvattenuttag) påverkar uppkomsten och förekomsten av torka.

Torka kan uppstå vid olika årstider, men framförallt på sommaren kan torka uppstå vid ovanligt varmt väder och när det inte regnar tillräckligt.

Många områden påverkas av torka. Torka kan ge effekter inom jordbruk (skada och förstöra skördar), skogsbruk, dricksvattenproduktion, vattenkraft, industri och genom missväxt orsaka matbrist och hungersnöd. Torka ökar risken för skogs- och gräsbränder samt jorderosion.

Torka är ett stort problem på stora områden på jorden, framförallt i Afrika, men kan även ge stora problem lokalt och regionalt i Sverige. Torka skapar stora problem som sjukdomar, svält, missväxt, fattigdom och ökenspridning. [1]

Torra länder, definierade som torra, halvtorrta, är bland världens ömtåligaste länder, orsakade av kontinuerlig torka och ökande överexploatering. Dessa länder upptar nästan 30 % av världens landyta

Överexploatering av skogar genom överbetning är en av de främsta orsakerna till markförstöring i torra och halvridna områden och dess omvandling till en öken.

Jorden är kategoriserad efter mängden årlig nederbörd: ultratorrt (mindre än 100 mm), med nästan inget eller inget vatten i denna jord, och torra (100-250 mm) och halvtorra områden (200-500 mm) andra definitioner och kriterier används för klassificering av jordar (Verheye, 2009).

Definitionen av torra ekosystem är brist på vattentillgång, vanligtvis på grund av låg nederbörd. Vatten kan gå förlorat från landskapet genom avdunstning och transpiration, och förångningsförlusten av vatten från växter, dessa processer kallas för evapotranspiration.[2]

 Förgröning

2022-03-20

Ökad vegetationstillväxt under de senaste decennierna, känd som "Greening Earth", har en stark kyleffekt på marken på grund av ökad effektivitet i överföringen av värme och vattenånga till atmosfären. Hela landytan skulle ha varit mycket varmare utan den kylande effekten av ökat grönt täcke under de senaste decennierna. Det visar satellitdata från NASA:s MODIS-sensorer och NCAR:s toppmoderna numeriska jordsystemsmodell.[3]

Från en fjärdedel till hälften av jordens vegeterade marker har visat betydande grönare de senaste 35 åren, till stor del på grund av stigande nivåer av atmosfärisk koldioxid, enligt en ny studie som publicerades i tidskriften Nature Climate Change den 25 april.

Ett internationellt team av 32 författare från 24 institutioner i åtta länder ledde ansträngningen, som involverade att använda satellitdata från NASA:s Moderate Resolution Imaging Spectrometer och National Oceanic and Atmospheric Administrations Advanced Very High Resolution Radiometer-instrument för att hjälpa till att bestämma bladareaindex, eller mängd av lövtäcke, över planetens vegeterade regioner. Grönningen representerar en ökning av löv på växter och träd motsvarande i yta två gånger det kontinentala USA. [4]

title

Ändring av mängden löv, NASA

 Torka genom historien

2022-08-15

Torka är ett normalt klimatmönster som har förekommit i varierande grad av längd, svårighetsgrad och storlek genom historien.

Trädringarkiv indikerar att jordbrukstorka som de som inträffade i USA under 1930-talets Dust Bowl-era har inträffat ibland under de senaste 2 000 åren, och simuleringar av klimatmodeller tyder på att torka som kan vara i flera år till till och med årtionden förekommer naturligt i sydvästra USA.

Mellan 1895 och 2010 upplevde i genomsnitt cirka 14 procent av USA svår till extrem torka varje år, enligt U.S. Drought Monitor. Medan den senaste tidens torka och värmeböljor har skapat nyheter och slagit rekord i vissa områden i USA, är Dust Bowl-eran på 1930-talet fortfarande den mest anmärkningsvärda torkan beroende på storleken på det geografiska området som drabbats och hur länge den varade. och extrem värmehändelse i USA:s historiska rekord.

Forskare har identifierat 13 stora torkaepisoder - när 10 procent eller mer av landet är i torka - som påverkade USA mellan 1900 och 2014. Av dessa täckte 11 10 procent eller mer av USA (förutom Alaska och Hawaii) under minst 90 procent av deras varaktighet.

De tre längsta torkaepisoderna inträffade mellan juli 1928 och maj 1942 (1930-talets Dust Bowl-torka), juli 1949 och september 1957 (1950-talets torka) och juni 1998 och december 2014 (det tidiga 2000-talets torka). Var och en av dessa torkaepisoder täckte 60 procent eller mer av det angränsande USA på sin topp och varade i 99 månader eller längre[5]

 Megatorkor i Europa

2022-08-15

"Megatorka är anmärkningsvärda manifestationer av den amerikanska sydvästen, men inte så mycket av det europeiska klimatet.

Genom att använda långsiktiga hydrologiska och meteorologiska observationer, såväl som paleoklimatrekonstruktioner, visar vi här att Centraleuropa har upplevt mycket längre och svår torka under Spörer Minimum (~1400-1480 e.Kr.) och Dalton-Minimum (~1770-1840 e.Kr.) , än de som observerades under 2000-talet. Dessa två megatorkar tycks vara kopplade till ett kallt tillstånd i Nordatlanten och ökad vinteratmosfärisk blockeringsaktivitet över de brittiska öarna och västra delen av Europa, samtidigt med minskad solkraft och explosiv vulkanism.

Dessutom visar vi att de senaste torkahändelserna (t.ex. 2003, 2015 och 2018) ligger inom intervallet för naturlig variation och att de inte är oöverträffade under det senaste årtusendet." [6]

 Torkan 1920-1921

2022-08-15

De första effekterna av torkan började visa sig tidigt på våren och höll i sig till långt in på hösten och vintern. Den dominerande påverkan i Västeuropa är på jordbruk och boskapsuppfödning, medan effekterna av skogsbränder oftast rapporterades i Centraleuropa.

Toppen i antalet anmälningar var på sensommaren, men det börade redan under den torra hösten och vintern året innan. Det område som drabbades hårdast av torkan den följande våren och sommaren var triangeln mellan Bryssel, Paris och Lyon, men en stor del av kontinenten, från Irland till Ukraina, drabbades.

Vattennivån i Rhen var den lägsta någonsin från våren till hösten. Meuse, med sitt avrinningsområde i Frankrike, Belgien och Nederländerna, var dock helt torr i den sydöstra delen av Nederländerna.

Torkan ledde till en dramatisk minskning av vattennivåerna i italienska floder, bäckar och sjöar, särskilt de som kom från Alperna. Schweiz hade den torraste perioden sedan 1788.

På Irland hade torkan i juni börjat påverka boskapen, grästillväxten var dålig och skördarna i många delar av landet rapporterades lida. Under andra halvan av juni fortsatte oron över utvecklingen av grödor på grund av nästan hela frånvaron av regn, den sena vårfrosten och de låga natttemperaturerna.

Det fanns rapporter om att vattenförsörjningen stängdes av i vissa delar av landet på natten och i slutet av månaden fanns det allvarliga farhågor i Dublin att dess reservoar skulle torka. I juli uppgav tidningsrapporter att torkan fortfarande rådde i alla delar av landet och att det fanns farhågor om vattensvält.

Medborgarna uppmanades att vara strikt sparsamma med att använda vatten. Dammar och floder som inte setts torra av de äldsta invånarna torkades helt ut i vissa områden. Tusentals nötkreatur var tvungna att drivas mil dagligen för att vattnas, och många kor i alla delar av landet slutade ge mjölk.

De rapporterade effekterna på vattenförsörjningen och vattenburna transporter i den regionen motsvarades av situationen över Seines avrinningsområde. Sommaren var i genomsnitt inte särskilt varm, men värmeböljan som observerades i slutet av juli såg temperaturer som matchade värmeböljorna under moderna somrar. I likhet med modern torka fanns en anticyklon ungefär över de brittiska öarna, som bibehöll soligt och torrt väder i Europa och styrde bort cykloner norrut. Dess uthållighet gör den exceptionell i jämförelse med moderna torka.

Torkan detta år framstår som den allvarligaste och mest utbredda torkan i Europa sedan början av 1900-talet. Nederbördsunderskottet under alla årstider var stort, men under under denna torka var nederbördsom störst.

(Uppgifterna är hämtade från en forskningsrapport publicerad i Climate of the past utgiven av Copernicus, EUs forskningsorgan. Rapporten avser år 1921, dvs långt innan koldioxiden nått nämnvärd volym. Påståenden om att det aldrig varit så tort som nu verkar inte stämma. Rapporten är omfattande men läsvärd.)

 Torkan värre förr

2022-08-15

Klimatmodeller tyder på utbredd uttorkning i Medelhavsbassängen och mer nederbörd i Fennoskandia under de kommande decennierna, till stor del som en konsekvens av klimatpåverkan av växthusgaser.

Forskare har utvecklat "Old World Drought Atlas" (OWDA), som är en uppsättning årliga kartor med trädringar som rekonstruerar sommarväta och torrhet i Europa och Medelhavsbassängen år 0 fvt. OWDA matchar historiska berättelser om svår torka och väta med en geografisk noggranhet som inte varit möjlig tidigare.

Rekonstruktioner av megatorkor över norra centrala Europa under 1000- och mitten av 1400-talet förstärker bevis från Nordamerika och Asien på att torkan var mer allvarlig, omfattande och långvarig över landområdena på norra halvklotet före 1900-talet. Orsakerna är okända

OWDA tillhandahåller nya data för att fastställa orsakerna till torka och fukt under äldre tider och förklarar tidigare klimatvariationer med intern variabilitet.[7]

 Sverige

2022-03-20

Sverige är förskonat från stora katastrofer till följd av extrem torka. Torka förekommer dock lokalt och regionalt i landet och kan ge stora problem.[8]

Det finns flera mätserier för torka. [9]

  • Torrperiod
  • Vattenbrist
  • Vattenstress
  • Medellågvattenföring

 Källor

2022-08-27

Fotnoter

Mer att läsa

Torka
Inga länkar
Förgröning
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - klimattullar
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU hållbart näringsliv
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

htm