Klimatfakta.info

2022-11-15

Klimatförändring

Innehåll: Naturliga orsaker | Ole Humlums klimatrapporter | Globala temperaturen sedan 1979 | Stockholms årstemperatur | Happer och Lindzen | Källor |

Klimat är allt väder under minst 30 år inklusive alla variationer. Temperaturen har inte ökat sedan 2017. Stockholms temperatur har ökat med 1,8 grader sedan 1900.

Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder. Sådana förändringar kan ha naturliga orsaker som variationer i solaktivitet eller geologiska processer men kan också vara antropogena, dvs orsakade av människan.

Naturliga orsaker

Det finns flera naturliga orsaker till klimatförändringar, dvs som inte orsakas av människan

  • Variationer i solaktiviteten
  • Kontinentaldrift
  • Vulkanisk aktivitet
  • Variationer i jordens bana
  • Förändringar i havscirkulationen

Klimatet förändras också antropogent

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Förändring av naturen
  • Utsläpp ab aerosoler

Ole Humlums klimatrapporter

Klimatforskaren Ole Humlum[1] ger sedan många år ut en månatliga rapport om klimatet. Rapporten är en redovisning av data från etablerade forskningsinstitutioner. Rapporten består av ett 50-tal sidor och inleds med en sammanfattning.[2]

Sammanfattning av observationer fram till februari 2022:

1: Observerad genomsnittlig global lufttemperaturförändring de senaste 30 åren är cirka +0,17°C per decennium. Om oförändrad kommer ytterligare genomsnittlig global lufttemperaturökning till år 2100 att vara cirka +1,3°C.

2: Tidvattenmätare längs kuster indikerar en typisk global havsnivåhöjning på cirka 1-2 mm/år. De senaste 100 åren har förändringar i kusthavsnivån varit stabila, utan den senaste tidens acceleration. Om oförändrad kommer den globala havsnivån vid kusterna vanligtvis att öka med 8-16 cm år 2100, även om många platser i regioner som påverkades av glaciationen för 20 000 år sedan kommer att uppleva ett relativt havsnivåfall.

3: Sedan 2004 har de globala haven över 1900 m djup i genomsnitt värmts upp med cirka 0,07°C. Den maximala uppvärmningen (ca 0,2°C, 0-100 m djup) påverkar främst hav nära ekvatorn, där den inkommande solstrålningen är maximal.

4: Förändringar i atmosfärisk CO2, följer förändringar i global lufttemperatur. Förändringar i den globala lufttemperaturen följer förändringar i havsytans temperatur.

5: Det fanns ingen märkbar effekt på atmosfärisk CO2 på grund av den covid-relaterade minskningen av växthusgasutsläppen 2020-21. Således överväger naturliga sänkor och källor för atmosfärisk CO2 vida mänskliga bidrag.[3]

Globala temperaturen sedan 1979

Februari 2022, Climate4you

Ovan visas globala månatliga temperaturuppskattningar av flera institut. Eftersom basperioden skiljer sig åt för de olika temperaturuppskattningarna har de alla normaliserats genom att jämföra med medelvärdet på 30 år från januari 1979 till december 2008.

Den tjocka svarta linjen representerar det enkla löpande 37-månaders (ca 3 år) medelvärdet av medelvärdet av alla fem temperaturrekord. Siffrorna som visas i det nedre högra hörnet representerar temperaturavvikelsen i förhållande till genomsnittet ovan. Värden avrundas till närmaste två decimaler, även om vissa av de ursprungliga dataserierna har mer än två decimaler. Senaste månaden som visas: december 2021. Senaste diagramuppdatering: 9 februari 2022.

Som framgår av diagrammet så har den globala temperaturen inte stigit sedan den mycket kraftig El Niño-effekten 2014-2016[4] enligt samtliga institut även om skillnaderna kan vara mycket stora för enskilda månader. Ökningen per decennium sedan 1979 är enligt diagrammet (-0,15 -> 0,5)/40 0,016 grader (dvs betydligt lägre än Humlums uppgift ovan). [5]

Stockholms årstemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätstationen har varit i drift sedan 1756, vilket gör den till en av världens längsta mätserier. Här redovisas mätdata från 1900-talets början. På grund av den s.k. "värmeöeffekten" då staden har vuxit har medeltemperaturen stigit mer än för omgivande områden i länet.

Årsmedeltemperaturen i Stockholm har stigit sedan 1900-talets början har ökat med 2,3°C utan korrigering av varmeöeffekten. Med korrigeringen har temperaturen ökar med 1,8°C.

Happer och Lindzen

Således, enligt vår mening, visar vetenskapen att det inte finns någon klimatnödsituation och nej
klimatrelaterade risker orsakade av fossila bränslen och CO2. Därför finns det ingen pålitlig vetenskap
bevis som stöder SEC:s föreslagna regel.

Dessutom, i motsats till vad som vanligtvis rapporteras, är CO2 avgörande för livet på jorden.
Utan CO2 skulle det inte finnas någon fotosyntes, och därmed ingen växtföda och inte tillräckligt med syre att andas. Dessutom, utan fossila bränslen kommer det inte att finnas någon pålitlig, lågkostnadsenergi över hela världen och mindre CO2 för fotosyntesframställning av mat. Eliminera fossila bränslen och minska CO2-utsläppen kommer att vara katastrofalt för USA och resten av ordet, särskilt för låginkomsttagare människor.[6]

Källor

Fotnoter

1) 2) Climate4you
3) Climate4you update February 2022
4) 5) Comparing global air temperature estimates, Global temperatures, Climate4you
6) Happer och Lindzen, co2coalition

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se