Klimatfakta.info

2022-10-24

Förenta nationerna FN

Innehåll: Medlemskap | Klimat och miljö | UNEP - UN Environment Programme | UNCCC | UNRIC | Internationella domstolen | Källor

Medlemskap

Publ 2022-10-24

Av FNs medlemmar är 37 länder demokratier till 80% eller mer enligt expertbedömningar och index från V-Dem. Det visar i vilken utsträckning politiska ledare väljs under omfattande rösträtt i fria och rättvisa val samt förenings- och yttrandefrihet garanteras. Det sträcker sig från 0 till 1 där 1 är mest demokratiskt.[1] Det betyder att den överväldigande majoriteten inte är fullvärdiga demokratier vilket präglar organisationens auktoritära styrelseskick.

Klimat och miljö

Publ 2022-10-24

FN, Förenta Nationerna, har en omfattande organisation för klimat- och miljöfrågor såväl centralt som i underordnade organ. Det finns ett övergripande program kallat Climate action. Dess organisation och ledning är oklar. Central finns även UN News.

Den centrala strukturen består av sex delar: the General Assembly, Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the international Court of Justice, and the UN Secretariat. Alla tillkom när FN bildades 1945.

I det sk UN System ingår ett stort antal organisationer som huvudsakligen arbetar med klimatet.

  • UNEP - UN Environment Programme [2]
  • FAO
  • IMF
  • WMO
  • World bank
  • UNFCCC

UNEP - UN Environment Programme

Publ 2022-10-24

UNEPs program handlar inte bara om klimatet och stoppa utsläppen av koldioxid. Målet för kampanjen mot växthusgaser är att omvandla samhället. Ansvarigt organ inom FN för att hindra klimatförändring är UNEP. Men det är bara ett av UNEPs mål.

Sustainable Development Goals (SDG)
1. No Poverty
2. Sero hunger
3. Good health and well-being
4. Quality Education
5. Gender equality
6. Clean water and sanitation
7. Affordable and clean energy
8. Decent work economic growth
9. Industri, innovation and infrastructure
10. Reduced inequalities
11. Sustainable cities and communities
12. Responsible consumption and production
13. Climate action
14. Life below water
15. Life on land
16. Peace, justice and strong institution
17. Partnerships för the goals

UNCCC

Publ 2022-10-24

Se UNFCCC, Klimatfakta,info

UNRIC

UNRIC är FN:s regionala informationskontor för Västeuropa. UNRIC, vars kontor är baserat i Bryssel, består av nio geografiska och tematiska avdelningar samt en infopunkt och bibliotek.

UNRIC:s nordiska avdelning upprätthåller hemsidor och olika sociala medier på de fem nordiska språken: danska, finska, isländska, svenska och norska. Kontorets informationsaktiviteter sträcker sig till alla delar av samhället och innefattar samarbetsprojekt med regeringar, media, icke-statliga organisationer, utbildningsinstitutioner och lokala myndigheter. UNRIC svarar på förfrågningar via telefon, e-mail och post och välkomnar studentgrupper på besök.[3]

Internationella domstolen

Publ 2022-05-29

Internationella domstolen är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut, belägen i Haag i Nederländerna.

Endast stater, inte individer, kan dra en tvist inför Internationella domstolen. När en stat samtyckt till att låta domstolen avgöra tvister har den också förbundit sig att lyda domstolens beslut. En annan uppgift för domstolen är att ge rådgivande yttranden på begäran av andra FN-organ.

Internationella domstolen är ständigt i session. Den består av 15 domare som väljs av generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Två eller flera domare får inte vara från samma land. Nio domare måste vara ense för att ett beslut ska kunna fattas.

Källor

Publ 2022-05-29

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Climate Action
EU - Climate action (2023-01-15)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)

FAO
Förenta nationerna FN (2022-10-24)

Förenta nationerna FN
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)

IMF
Förenta nationerna FN (2022-10-24)

Internationella domstolen
Förenta nationerna FN (2022-10-24)

UNEP
UNEP (2023-05-19)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)

UNFCCC
COP28 (2023-06-09)
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
COP 27 (2022-11-20)
Parisavtalet (2022-11-05)
UNFCCC (2022-11-04)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

WMO
UNEP (2023-05-19)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08)

World bank
Förenta nationerna FN (2022-10-24)

Fotnoter

1) Electoral Democracy 2021, Our world in data
2) UNEP
3) UNRIK, FN

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com