Klimatfakta.info

2022-11-04

UNFCCC

Innehåll: Klimatavtalet 1992 i Rio | Conference of the Parties - COP | COP 27 | Ämnesområden | Nationally Determined Contributions - NDC | Källor
UNFCCC är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992 med syftet att minska halterna av växthusgaser till en nivå så att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt

Klimatavtalet 1992 i Rio

Publ 2022-09-28

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992. Fördraget trädde i kraft 1994 och har syftet att "stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt".

Klimatkonventionen innehåller inga bindande krav på minskade utsläpp, men ligger till grund för det lagligt bindande Kyotoprotokollet, som är mer välkänt än själva klimatkonventionen.

UNFCCCs sekretariat är en del av FN som understöder aktiviteter gällande klimatförändringar. 197 länder har anslutit sig till RIO-konventionen och Parisavtalet från 2015.

Conference of the Parties - COP

Publ 2022-09-28

Conference of the Parties (COP) är UNCCCs högsta beslutande organ. Det träffas årligen för att bedöma hanteringen av klimatförändringar. Eftersom viktiga undertecknande stater inte håller sig till sina individuella åtaganden har UNFCCC kritiserats för att ha misslyckats med att minska utsläppen av koldioxid sedan det antogs.

COP 27

Publ 2022-11-05

COP 27 äger rum 6 - 18 november 2022 i Sharm el-Sheikh, Egypten. Alla stater som är parter i konventionen är representerade vid COP. De granskar genomförandet av konventionen och alla andra rättsliga instrument som COP antar och fattar beslut som är nödvändiga för att främja ett effektivt genomförande av konventionen, inklusive institutionella och administrativa arrangemang.

COP27 ska fungera som möte mellan parterna i Parisavtalet om Parisavtalet (CMA), medan stater som inte är parter deltar som observatörer. CMA övervakar genomförandet av Parisavtalet och fattar beslut för att främja dess effektiva genomförande.

Vid mötet deltar de 165 undertecknare av avtalet UNCCC samt "parties" totalt 198 deltagare. Dessutom deltar organisationer och privatpersoner. Sverige har en egen paviljong. [1]

Ämnen

 • Action on Climate and SDGs
 • Adaptation and resilience
 • Capacity-building
 • Climate Finance
 • Climate Technology
 • Education & Youth
 • Gender
 • Global Stocktake
 • Innovation
 • Land Use
 • Local Communities and Indigenous Peoples Platform
 • Market and Non-Market Mechanisms
 • Mitigation
 • The Ocean
 • Pre-2020 Ambition and Implementation
 • Science

Vid mötet framläggs 50.387 dokument och underlag för uppföljning av 792 tagna beslut.

Ämnesområden

Publ 2022-11-05

Förhandlingarna verkar vara indelade i åtta områden.

 • Adaptation
 • Ambition
 • Article 6
 • Finance
 • Global stocktake
 • Loss and damage
 • Mitigation work programme
 • Response measures

Området Adaption anpassning till klimatförändringar har hittills uppmärksammats mindre än åtgärder för att minska utsläpp. Men nu vill en del länder att det skapas en fond för finansiering av anpassning. Vilka ska betala? Vilka ska få stöd för vad? Risken är att FN som vanligt bildar en fond och begär att rika länder ska utlova bidrag som sedan dessa länder inte betalar. Förutom Sverige?

Nationally Determined Contributions - NDC

I samband med beslutet om Parisavtalet 2014 fick deltagande länder möjlighet att rapportera åtgärder och resultat vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Länder reviderar NDC var femte år. De publiceras sedan på NDC registry. I en studie 2021 drogs slutsatsen att utsläppsminskningstakten måste öka med 80% utöver NDC för att uppnå 2°C i Parisavtal. [2]. 192 länder har rapporterat en första NDC och 12 även en andra NDC.

Vid COP-konferenserna 2019 och 2020 uppmanades deltagande länder att rapportera sina planer (INDC). [3]

Källor

Publ 2022-11-04

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


COP
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
UNFCCC (2022-11-04)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

Kyotoprotokollet
UNFCCC (2022-11-04)

NDC
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
NDC - Nationally Determined Contribution (2023-12-03)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
UNFCCC (2022-11-04)
Kina (2022-09-16)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

UNFCCC
COP28 (2023-06-09)
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
COP 27 (2022-11-20)
Parisavtalet (2022-11-05)
UNFCCC (2022-11-04)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

Fotnoter

1) Sweden ar COP 27
2) NDC Registry
3) INDCs as communicated by Parties

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com