Klimatfakta.info

2022-05-23

EUs taxonomiförordning

Innehåll: EU-parlamentariker vill förhindra kärnkraften | Krav på redovisning | Svensk industri | Källor
EUs taxonomi är en lista över "hållbar" verksamhet. Större företag är skyldiga att redovisa sådan verksamhet med början 2022. Det kommer att styra offenlig upphandling, forskningsstöd, kapitalmarknaden. Via de större företagens styrs även mindre företag. Omfattande byråkrati.

EU-parlamentariker vill förhindra kärnkraften

Publ 2022-05-23

En bred koalition av EU-parlamentariker har gått samman för att förkasta EU-kommissionens förslag att inkludera naturgas och kärnkraft i taxonomin

Kommissionens förslag, som kom den 31 december 2021,har mött stark kritik både bland medlemsländerna och från EU-parlamentet. I mitten av maj lade ledamöter från den kristdemokratiska gruppen, socialdemokrater, de liberala, de gröna och vänstergruppen fram ett gemensamt förslag. Berörda utskott väntas rösta om förslaget i mitten av juni och i hela parlamentet i början av juli.[1]

Taxonomiförordningen (EU) 2020/852), fastställer kriterier för om en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar inom Europeiska unionen. Förordningen ingår i den europeiska gröna given och ska främja gröna investeringar inom unionen. Den antogs av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 18 juni 2020 och trädde i kraft den 12 juli 2020, vissa delar dock först 2022 eller 2023.

Genom förordningen har Europeiska kommissionen fått makt att besluta om fler regler i förordningen. Denna makt kan när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Den 20 november 2020 kom kommissionen förslag till två tillägg som fastställer investeringar som ska betraktas som miljömässigt hållbara. Förslaget fick kritik av bland andra Sverige då vattenkraft inte ingick. Den 21 april 2021 fastställde kommissionen förslag.

Taxonomi är ett första steg i EU-kommissionens handlingsplan för en hållbar tillväxt, syftet är att nå Parisavtalet och klimatneutralitet till år 2050.

Implementeringen av taxonomin planeras ske i två steg, först lanseras definitioner kopplade till klimat under år 2022 och sedan övrig miljöpåverkan år 2023.

Krav på redovisning

Stora finansiella och icke-finansiella företag måste redovisa i vilken utsträckning de aktiviteter som de utför uppfyller kriterierna i taxonomin. På samma sätt måste finansmarknadsaktörer (t.ex. kapitalförvaltare) redovisa i vilken utsträckning de aktiviteter som deras finansiella produkter finansierar uppfyller EU: s taxonomikriterier.

Företag kommer att kunna redovisa i vilken utsträckning de investerar, till exempel genom kapitalutgifter i taxonomisk aktiviteter. Upplysningar om gröna intäkter och utgifterna kommer att ge marknaden information om (1) företag vars verksamhet överensstämmer med EU: s taxonomikriterier och (2) företag som vidtar åtgärder för att komma dit. [2]

Svensk industri

"Svensk industri är orolig för att vattenkraft, kärnkraft och bioenergi som utgör basen för svensk energimix förmodligen inte kommer att klassificeras som grön. Även biobränsle som är en stor del av den svenska strategin för klimatneutralitet kommer inte att klassas som grön enligt taxonomin.

Företagen behöver samla in data nu trots att de tekniska kriterierna ännu inte har fastställts, det är orimligt. Vi anser att det här bör skjutas på. Att samla in data kräver resurser från företagen. Kravet gäller större företag, men även mindre företag berörs som underleverantörer till de större företagen."[3]

Företag ska rapportera enligt taxonomiförordningens artikel 8. I nuläge avser detta stora företag (omsättning >40 MEUR och/eller en balansomslutning >20 MEUR ) med över 500 anställda och av allmänt intresse (företag med noterade aktier/noterade skuldebrev, kreditinstitut och försäkringsföretag).

Källor

Publ 2023-01-05

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU
Reduktionsplikten (2023-04-08)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
EU i Sverige (2023-01-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU-kommissionen (2023-01-15)
Swexit (2023-01-12)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Solpaneler (2022-10-21)
EUs utveckling (2022-09-17)
Yttrandefrihet (2022-06-17)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
Vattenkraft (2021-12-22)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)

Taxonomi
Kärnkraft (2022-12-13)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)

Vattenkraft
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)

Fotnoter

1) EU-parlamentariker vill stoppa kärnkraft och gas i taxonomin, Europaportalen
2) FAQ: What is the EU Taxonomy and how will it work in practice?, EU
3) Så kommer EU:s taxonomi påverka det svenska näringslivet, Svenskt näringsliv

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com