Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-05-23

EUs taxonomiförordning

Innehåll: EU-parlamentariker vill förhindra kärnkraften | Krav på redovisning | Svensk industri | Källor

EUs taxonomi är en lista över "hållbar" verksamhet. Större företag är skyldiga att redovisa sådan verksamhet med början 2022. Det kommer att styra offenlig upphandling, forskningsstöd, kapitalmarknaden. Via de större företagens styrs även mindre företag. Omfattande byråkrati.

 EU-parlamentariker vill förhindra kärnkraften

2022-05-23

En bred koalition av EU-parlamentariker har gått samman för att förkasta EU-kommissionens förslag att inkludera naturgas och kärnkraft i taxonomin

Kommissionens förslag, som kom den 31 december 2021,har mött stark kritik både bland medlemsländerna och från EU-parlamentet. I mitten av maj lade ledamöter från den kristdemokratiska gruppen, socialdemokrater, de liberala, de gröna och vänstergruppen fram ett gemensamt förslag. Berörda utskott väntas rösta om förslaget i mitten av juni och i hela parlamentet i början av juli.[1]

Taxonomiförordningen (EU) 2020/852), fastställer kriterier för om en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar inom Europeiska unionen. Förordningen ingår i den europeiska gröna given och ska främja gröna investeringar inom unionen. Den antogs av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 18 juni 2020 och trädde i kraft den 12 juli 2020, vissa delar dock först 2022 eller 2023.

Genom förordningen har Europeiska kommissionen fått makt att besluta om fler regler i förordningen. Denna makt kan när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Den 20 november 2020 kom kommissionen förslag till två tillägg som fastställer investeringar som ska betraktas som miljömässigt hållbara. Förslaget fick kritik av bland andra Sverige då vattenkraft inte ingick. Den 21 april 2021 fastställde kommissionen förslag.

Taxonomi är ett första steg i EU-kommissionens handlingsplan för en hållbar tillväxt, syftet är att nå Parisavtalet och klimatneutralitet till år 2050.

Implementeringen av taxonomin planeras ske i två steg, först lanseras definitioner kopplade till klimat under år 2022 och sedan övrig miljöpåverkan år 2023.

 Krav på redovisning

ändringsdatum

Stora finansiella och icke-finansiella företag måste redovisa i vilken utsträckning de aktiviteter som de utför uppfyller kriterierna i taxonomin. På samma sätt måste finansmarknadsaktörer (t.ex. kapitalförvaltare) redovisa i vilken utsträckning de aktiviteter som deras finansiella produkter finansierar uppfyller EU: s taxonomikriterier.

Företag kommer att kunna redovisa i vilken utsträckning de investerar, till exempel genom kapitalutgifter i taxonomisk aktiviteter. Upplysningar om gröna intäkter och utgifterna kommer att ge marknaden information om (1) företag vars verksamhet överensstämmer med EU: s taxonomikriterier och (2) företag som vidtar åtgärder för att komma dit. [2]

 Svensk industri

ändringsdatum

"Svensk industri är orolig för att vattenkraft, kärnkraft och bioenergi som utgör basen för svensk energimix förmodligen inte kommer att klassificeras som grön. Även biobränsle som är en stor del av den svenska strategin för klimatneutralitet kommer inte att klassas som grön enligt taxonomin.

Företagen behöver samla in data nu trots att de tekniska kriterierna ännu inte har fastställts, det är orimligt. Vi anser att det här bör skjutas på. Att samla in data kräver resurser från företagen. Kravet gäller större företag, men även mindre företag berörs som underleverantörer till de större företagen."[3]

Företag ska rapportera enligt taxonomiförordningens artikel 8. I nuläge avser detta stora företag (omsättning >40 MEUR och/eller en balansomslutning >20 MEUR ) med över 500 anställda och av allmänt intresse (företag med noterade aktier/noterade skuldebrev, kreditinstitut och försäkringsföretag).

 Källor

2023-01-05

Fotnoter

Mer att läsa

EU
EUs gigantiska fond
Koldioxidlagring - CCS
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020
Plastpåseskatten
Energy Charter Treaty (ECT)
EU vill stoppa engelska TV-program
Skogsbruket ska vara nationellt
COP 26 Glasgow
EU hållbart näringsliv
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Vattenkraft
Yttrandefrihet
Utsläppshandel
Naturvårdsverket
Parisavtalet
Järnväg och tåg
Energi
Elkraftsystem
Solpaneler
EUs utveckling
EU - Europeiska unionen
Reduktionsplikten
Kärnkraft
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Socialfonden
EU och klimatet
EU - statsstödsregler
Swexit
EU-kommissionen
EU - Climate action
EU i Sverige
Taxonomi
Kärnkraft
Vattenkraft
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - klimattullar
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU hållbart näringsliv
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

htm