Klimatfakta.info

2022-11-22

SMHI

Innehåll: Klimatförändring i Sverige 1860 | Temperaturmätning | Nederbörd | Solinstrålning | | Källor |
Sveriges temperatur ökar snabbare än resten av världen enligt SMHI. Det regnar också lite mer. Solens instrålning över Sverige har ökat med 10% sedan mitten av 1980-talet.

Klimatförändring i Sverige 1860-2021

SMHI har analyserats sina historiska observationer för att bedöma hur klimatet ändrats över tid. En detaljerad analys har nu publicerats i en 89-sidig rapport från SMHI. [1]

Historiska observationer av temperatur, vegetationsperiodens längd, nederbörd, snö, globalstrålning och geostrofisk vind i Sverige har analyserats. Längden på de tillgängliga tidsserierna varierar mellan de olika variablerna. Det finns dagliga temperaturobservationer från Uppsala så långt tillbaka som 1722, medan startåret för de globalstrålningsmätningar från åtta svenska stationer som analyserats här är så sent som 1983. Klimatindikatorer som baseras på dessa observationer visar att:

  • Sveriges årsmedeltemperatur har ökat med 1,9 °C jämfört med perioden 1861-1890.
  • Sveriges årsnederbörd har ökat sedan 1930 från 600 mm/år till nästan 700 mm/år.
  • Antalet dagar med snötäcke har minskat sedan 1950.
  • Globalstrålningen har ökat med cirka 10 % sedan mitten av 1980-talet.
  • Någon förändring av den geostrofiska vinden kan inte fastslås från 1940.

De ovan listade förändringarna syftar alla till årliga genomsnitt för hela Sverige. De är statistiskt signifikanta i de flesta fall. Bilden blir mer tvetydig då genomsnitt för olika landsdelar eller säsonger undersöks. Exempelvis är den ökade årsnederbörden mest ett resultat av ökad nederbörd under vinter och höst, medan det inte finns någon tydlig trend för sommar och vår. Det är också generellt sett svårare att fastslå förändringar i extremvärden. Exempelvis finns ingen signifikant trend vad gäller vinterns största snödjup, trots en tydlig minskning i antalet dagar med snötäcke.

Temperaturmätning

SMHI säger att uppvärmningen i Sverige har stigit med 1,9 grader sedan 1800-talet och därmed går dubbelt så fort som det globala genomsnittet.[2] [3]

Rapporten redovisar problemen vid mätning av temperatur, t.ex. termometrarnas miljö, och olika metoder för att hantera bristerna med hjälp av olika modeller för korrigeringar.

SMHI skriver "Över hela perioden från 1860 till 2021 beräknas årsmedeltemperaturen ha ökat med i genomsnitt (0,13 ± 0,03) °C per decennium, se Figur 10. Den globala medeltemperaturen beräknas ha ökat med i genomsnitt (0,07 ± 0,01) °C per decennium för samma period (Joelsson et al. 2022b).".

Dessa uppgifter kan jämföras med Ole Humlum, Climate4you som säger att den globala värmestegringen är 0,17 °C/decennium. SMHIs uppgift om att värmestegeringen sker snabbare i Sverige än i resten av världen bör nog kollas. Den stämmer inte med den statistik jag redovisar om temperaturen i Arktis.

Nederbörd

Mätning av nederbörd kräver observationer från många platser, då den till sin natur är mycket variabel i såväl rum som i tid. Nätverket av nederbördsstationer har genomgått många förändringar under de senaste 140 åren. Endast sju stationer har kompletta tidsserier från 1880. Extrema skyfall sker ofta under kort tid och inom begränsade områden som inte SMHI fångar i sin statistik.

Solinstrålning

Solinstrålning är den totala mängden energi från solen som infaller mot en horisontell yta från alla riktningar på himlen. Under perioden 1983-2007 var 12 stationer för solstrålningsmätningar i drift. Samtliga stationer var utrustade med solföljare. Av ekonomiska skäl fick antalet stationer reduceras 2005-2007. Att solinstrålningen ökat så starkt som med 10% under bara 25 år är sensationellt. Och det är ju konstigt att mätningarna inte fick fortsätta. Hur mycket att solinstrålningen ändrats efter 2007 och vilken effekt har det haft på klimatet i landet?

Solinstrålning, SMHI

Överdödlig

SMHI skriver "Under den ovanligt varma sommaren 2018 bedömde Folkhälsomyndigheten (2019) en överdödlighet på cirka 700 fall i Sverige." Däremot nämner man inte "att kallt väder dödar 20 gånger så många människor som varmt väder. Och att måttliga temperaturer skördar betydligt fler dödsfall än extrema." [4]

Källor

Fotnoter

1) Observerad klimatförändring i Sverige 1860-2021.pdf
2) Ny SMHI-analys: Snösäsongen har blivit två veckor kortare, SVT
3) Kyla dödar betydligt fler än värme. Läkartidningen
4) Svenska vädret dödar tusentals, GP

Mer att läsa


Sverige
Parisavtalet
Klimatekonomi
Svensk klimatpolitik
Germanwatch
SMHI
Mätning av luftens temperatur
Moln
Översvämning
Värmebölja
Nederbörd
Översvämning
Klimatförändring
IPCC: Översvämning
Regn, nederbörd

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se