Klimatfakta.info

2023-02-25

Elmarknadsdesign

Innehåll: Styra elmarknad | EUs förslag | Sveriges ståndpunkter | Källor |
Elmarknadsdesign är utveckling av institutioner och bestämmelse för elmarknaden på nationell eller regional nivå. EU har lagt förslag som ökar dess styrning av medlemsländernas elhantering. Sverige stöder i stort förslaget.

Styra elmarknad

Elmarknadsdesign är utformning av de institutionella och regulatoriska ramverken som styr produktion, överföring, distribution och konsumtion av el på en nationell eller regional nivå. Det inkluderar utformningen av marknadsstrukturer, prissättning och incitament, reglering och policyer som är utformade för att säkerställa effektiv, tillförlitlig och hållbar leverans av el till konsumenter.

Elmarknadsdesign påverkar de ekonomiska och tekniska faktorer som inverkar på investeringsbeslut och utveckling av elproduktionsanläggningar, energieffektivisering, distribution av el och konsumentbeteenden. En väl utformad elmarknadsdesign kan bidra till att främja konkurrens, effektivitet och innovation inom sektorn samtidigt som den säkerställer en tillförlitlig och hållbar leverans av el till konsumenter.

Några av de faktorer som kan påverka elmarknadsdesign inkluderar tekniska innovationer, miljö- och klimatpåverkan, politiska mål och prioriteringar samt konsumentbeteenden och preferenser.

EUs förslag

EU-kommissionen presenterade den 23 januari ett offentligt samråd om en reform av utformningen av EU:s elmarknad. [1] Förslaget betonar förnybara energikällor, men säger inget om kärnkraft. Tiden för myndigheter i medlemsländerna att samråda var tre veckor. Förslag till lag är aviserad under första kvartalet 2023. [2]

EU har föreslagit flera åtgärder gällande elmarknadsdesignen i Europa. Ett förslag är att öka andelen förnybara energikällor och energilagringstekniker. EU vill också att elmarknadssystem ska omfatta hela unionen med fritt val för konsumenterna. Ett annat förslag är utveckling av smarta elnät som ökar styrningen av konsumtionen. Förslaget innebär att medlemsländerna ska minska användningen av fossila bränslen.

EU:s förslag syftar till att skapa en mer flexibel, integrerad och hållbar elmarknadsdesign som kan tillgodose konsumenternas behov samtidigt som det bidrar till att uppnå EU:s miljö- och klimatmål.

Sveriges ståndpunkter

Sverige är i allmänhet positivt inställt till EU:s förslag gällande elmarknadsdesign och ser det som ett viktigt steg mot en mer integrerad och hållbar europeisk energimarknad. Sverige har historiskt sett varit beroende av energiimport, främst från Norge och Danmark, och ser därför fördelar med att EU ökar samarbetet mellan medlemsländerna för att säkra energiförsörjniOm programmet Framtidens elmarknadsdesignngen och minska beroendet av fossila bränslen.

Sverige har också en lång tradition av att främja förnybara energikällor och energieffektivisering, och ser därför positivt på EU:s fokus på ökad flexibilitet och utveckling av smarta elnät. Sverige har också uttryckt stöd för EU:s ambition att öka konsumenternas valmöjligheter och rättigheter på elmarknaden.

En utmaning för Sverige är att anpassa sig till de nya regler och standarder som föreslås av EU, och samtidigt säkerställa att Sveriges nationella energipolitik och prioriteringar respekteras. Sverige har dock aktivt deltagit i diskussionerna och förhandlingarna kring EU:s förslag och kommer att fortsätta att påverka utformningen av den europeiska elmarknadsdesignen för att säkerställa att den gynnar både Sverige och hela EU.

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Elkraftsystem
Elcertifikat (2022-04-29)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Kraftvärme (2022-12-15)

EU
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
EU i Sverige (2023-01-26)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EU-kommissionen (2023-01-15)
EU-nämnden (2023-03-02)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
EUs utveckling (2022-09-17)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Reduktionsplikten (2023-04-08)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
Solpaneler (2022-10-21)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
Swexit (2023-01-12)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Vattenkraft (2021-12-22)
Yttrandefrihet (2022-06-17)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se