Klimatfakta.info

2023-11-14

Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet

Innehåll: Tilläggsöverenskommelse till Tidöavtalet | Kommentar | Källa
Regeringen och SD är överens om grunderna för den svenska klimatpolitiken. Arbetet styrs av EUs klimatkrav. Svenska mål är kontrollstationer på vägen dit.

Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om de grundläggande dragen i klimatpolitiken. Det framgick vid presskonferens med deltagande av statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari samt Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen.

Tilläggsöverenskommelse till Tidöavtalet

Publ 2023-11-14

En global fråga kräver globala svar. Det är genom internationellt samarbete, kunskapsutbyte och frihandel som vi kan åstadkomma en framgångsrik omställning. EU är en central aktör såväl för att påverka utsläppen inom Unionen som att driva på omvärlden. Utan engagemang från jättar som USA, Kina, Indien och Brasilien klarar vi inte denna globala utmaning.

Teknikutveckling och massiv ökad användning av fossilfri el är en förutsättning i Sverige och alla andra länder. I Sverige är utbyggd kärnkraft den enskilt viktigaste åtgärden för att vi ska kunna minska våra utsläpp nationellt genom elektrifiering av transporter och industri. Vår kommande färdplan för ny kärnkraft är en omistlig pusselbit i retorik och praktik.

Klimatomställningen kan bara lyckas om den sker i en ekonomi som växer. Legitimitet hos medborgarna är en förutsättning för omställningen som också bygger på möjligheterna att hitta effektiva styrmedel, där förutsättningarna och levnadsstandarden för enskilda, hushåll och företag inte stagnerar och där hela landet och alla samhällsgrupper har jämbördiga möjligheter i omställningen. Insatser ska därför göras där vi får mest utsläppsminskningar - klimatpolitiken behöver bli mer kostnadseffektiv.

Samarbetspartierna står bakom de nationella klimatmålen och ser etappmålen som viktiga kontrollstationer på vägen mot nettonollutsläpp senast år 2045.

- Att få bort klimatutsläppen är en av vår tids största utmaningar. Med dagens klimatöverenskommelse mellan Tidöpartierna lägger vi grunden för en mer effektiv klimatpolitik med mer fossilfri el och förstärkt internationellt samarbete, säger statsminister Ulf Kristersson.

- Utan elektrifiering ingen klimatomställning. Vi tar gemensamt ansvar för att omställningen ska tjäna Sverige väl, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

- Samarbetspartierna är överens om att Sverige ska bedriva en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att nå våra klimatmål. Vi har en stark enighet om att klimatomställningen ska genomföras med fokus på åtgärder som helt och hållet eliminerar utsläppen och tar oss hela vägen ner till nettonollutsläpp senast år 2045. Vi gör grovjobbet som lägger grunden för en helt klimatneutral infrastruktur i vårt land, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

- Överenskommelsen understryker vikten av att klimatpolitiken kan kombineras med tillväxt utan att slå undan benen för hushållens ekonomi. Nu fortsätter arbetet med att öka nyttan och effektiviteten i svensk klimatpolitik, säger Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen.

Kommentar

Publ 2023-11-14

Med beslutet i EU om "Fit for 55" styrs medlemsländernas klimatanpassning av EU. Nationella mål ersätts med kontrollstationer för bedömning av om EUs mål kommer att nås. Vad som ska uppnås i respektive kontrollstation avgör i regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan.

Ebba Bush betonade behovet av att utveckla elnätet. Alla energislag ska nyttjas, men betonade att den kraftiga utbuggnaden av vindkraften har skapat problem. Det måste innebära vindkraften har lägre prioritet. Bush lovade också att det första spadtaget för ett nytt kärnkraftverk ska tas inom kort.

Romina Pourmokhtari nämnde beträffande skogens roll att den båda ska fungera som en koldioxidsänka och för avverkning. Klimatåtgärderna ska inte få gå ut över Sveriges ekonomi.

Regeringen meddelade att det kommer ett nytt förslag gällande trafikområdet som ska kompentera för den sänkta reduktionsplikten.

SD accpeterar EUs mål och får möjlighet att påverka regeringens handlingsplan. Denna plan blir ingen proposition som riksdagen ska ta ställning till utan bli en skrivelse till riksdagen i vilken regeringen meddelar vad den planerar att göra. Det är fortfarande oklart när handligsplanen presenteras.

Källa

Publ 2023-11-14

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Fit for 55
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)
EU om byggnader (2022-12-14)
Naturvårdsverket (2022-08-02)

Klimatpolitik
Klimatlagen (2024-03-21)
Klimatpolitiska rådet (2024-03-19)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)

Kärnkraft
Regeringen om kärnkraftutbyggnaden (2023-11-25)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Svensk kärnkraft (2023-08-10)
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Tyskland (2023-02-26)
Vattenfall (2022-12-25)
Kärnkraft (2022-12-13)
Miljö (2022-12-13)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Upparbetning av kärnkraftsbränsle (2022-08-21)
SMR - Små modulära reaktorer (2022-04-25)
Kriget i Ukraina (2022-03-08)
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt (2021-07-14)

Reduktionsplikten
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Riksrevisionens hårda kritik mot reduktionsplikten (2023-07-08)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Reduktionsplikten (2023-04-08)
Bilism (2023-03-29)
Fordon (2022-12-15)

Sverigedemokraterna
SD vill riva upp EU:s klimatpaket (2024-02-15)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)

Tidöavtalet
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com