Klimatfakta.info

2022-07-15

IPCC AR4

Innehåll: Wikipedia | Radiactive forcing | Källor
IPCC rapport AR4

IPCCs rapport AR4 utkom 2007. Den består bl.a. av en rapport från arbetsgrupp I (WG I) till den fjärde utvärderingsrapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change.

WG 1 rapport består av en sammanfattning och drygt 15 vetenskapliga kapitel. Sammanfattningen är fastställd genom majoritetsbeslut i en församling med representanter för deltagande länder. Sammanfattning finns översatt till svenska av Naturvårdsverket med kommentar av Erland Källén. De vetenskapliga kapitlen består av analyser av forskare utsedda av IPCC av redovisad forskning.

Wikipedias redogörelse för rapporten baseras inte endast på rapporten utan även på sekundära källor som tidningsartiklar.

Wikipedia

Publ 2022-07-14

Under 2007 presenterade IPCC sin fjärde sammanfattande rapport. Rapporten menade att det var åtminstone 90% säkert att mänskliga aktiviteter ligger bakom uppvärmningen som beräknades till ca 0,75 °C de senaste 100 åren. Rapporten slog fast att temperaturförändringar av den här storleken har förekommit tidigare i jordens historia, men aldrig så snabbt och inte under så korta tidsperioder.

Den stora skillnaden jämfört med 2001 var en större säkerhet i slutsatserna om att mänsklig verksamhet är den främsta orsaken till uppvärmningen. Rapporten slog också fast att effekterna av uppvärmningen på klimatet och naturen redan är markanta med fler översvämningar, extrema värmeböljor, smältande glaciärer, etc. Klimatpanelen konstaterade även att förändringarna går fortare än väntat.

Enligt rapporten går världen mot en global klimatkatastrof om inte radikala åtgärder vidtas för att minska utsläppen och därmed bromsa uppvärmningen. Ökningen av utsläppen av växthusgaser måste stanna av senast 2015, annars blir det omöjligt att begränsa den genomsnittliga temperaturökningen till max 2,0 °C fram till år 2100. 2,0 °C uppvärmning ansågs vara den kritiska nivån för att förhindra en temperaturökning på 3-4 °C eller ännu mer. IPCC menade att en sådan temperaturökning skulle få ödesdigra konsekvenser, och panelen underströk att den fattiga delen av jordens befolkning skulle drabbas hårdast.[23] Rapportens författare ansåg med andra ord att det måste vara slutdebatterat om orsakerna till att jordens medeltemperatur höjs.

Uppvärmningen under det kommande seklet beräknas globalt bli mellan 1,8 och 4,5 °C, i värsta fall ända upp till 6,4 °C. Särskilt sommartid väntas temperaturökningen bli mycket hög, kanske så mycket som 7-8 °C. Störst väntas uppvärmningen bli i polartrakterna och tundraregionerna men även exempelvis Medelhavsområdet kommer troligen att bli hårt drabbat av uppvärmningen. Mer konkret betyder det att den genomsnittliga julitemperaturen i till exempel Aten blir ungefär lika hög som i centrala Saharaöknen idag. Under FN:s klimatkonferrens på Bali i december 2007 presenterades ny data som visar att perioden 1998-2007 globalt är den varmaste tioårsperioden som man någonsin registrerat och 11 av de 13 varmaste åren har registrerats sedan 1995. Enligt Röda korset noterades också rekordmånga väderrelaterade naturkatastrofer under 2007.

I januari 2010 avslöjades en bluffrapport om att Himalayas glaciärer kommer att ha hunnit smälta bort år 2035, vilket var en av panelens prognoser i rapporten från 2007. Panelen erkände att en bristfällig källgranskning hade begåtts och att den detaljen således var byggd på spekulationer.

Radiactive forcing

Publ 2022-07-14

Radiative forcing (RF)1 är ett begrepp som används för kvantitativa jämförelser av styrkan hos olika mänskliga och naturliga agenser i att orsaka klimatförändringar. Klimatmodellstudier sedan WG I Third Assessment Report (TAR; IPCC, 2001) ger medelhög förtroende för att jämviktssvaret för global medeltemperatur på en given RF är ungefär detsamma (inom 25 %) för de flesta drivkrafter till klimatförändringar.

Den kombinerade antropogena RF uppskattas till +1,6 [-1,0, +0,8]2 W m-2, vilket indikerar att det sedan 1750 är extremt troligt att människor har utövat en betydande uppvärmningsinverkan på klimatet. Denna RF-uppskattning kommer sannolikt att vara minst fem gånger större än den på grund av solinstrålningsförändringar. För perioden 1950 till 2005 är det exceptionellt osannolikt att den kombinerade naturliga RF (solinstrålning plus vulkanisk aerosol) har haft en uppvärmningsinverkan som är jämförbar med den för den kombinerade antropogena RF.[1]

Källor

Publ 2022-07-14

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Erland Källén
Erland Kjällén (2023-05-03)
IPCC AR4 (2022-07-15)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Översvämning
Översvämning (2024-03-22)
Väder- och klimatprognoser med AI (2023-11-26)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
Clintel (2023-04-30)
Livsmedel (2023-02-15)
ENSO (2023-01-28)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Extremväder (2022-12-19)
Bjorn Lomborg (2022-11-04)
Attribution (2022-08-05)
IPCC AR4 (2022-07-15)
NOAA (2022-05-31)
Regn, nederbörd (2022-02-08)
Vattenkraft (2021-12-22)
IPCC: Översvämning (2021-08-18)

Fotnoter

1) Executive Summary, WG1, AR4, IPCC

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com