Klimatfakta.info

2023-01-15

EU-kommissionen

Innehåll: Regering | Uppgifter | Europaparlamentsvalet 2024 | Avdelningar och verkställande organ | Europeiska unionens råd | Råd för sakområden | Källor

Regering

Publ 2023-01-15

Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är den verkställande institutionen inom Europeiska unionen. Den består av en unionsmedborgare från varje medlemsstat, även kallade "kommissionärer". Kommissionen kan förenklat liknas vid en regering.

Uppgifter

Publ 2023-01-15

Kommissionen utarbetar lagförslag som främjar unionens allmänna intressen, och för att genomföra de antagna lagarna på europeisk nivå efter att de har godkänts av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Den övervakar medlemsstaternas tillämpning av unionens fördrag och unionsrätten, under kontroll av EU-domstolen, med möjlighet att inleda överträdelseförfarande mot medlemsstater som inte anses uppfylla sina skyldigheter.

Kommissionen representerar även unionen i dess internationella förbindelser. I enlighet med principen om parlamentarism är kommissionen kollektivt ansvarig inför Europaparlamentet, som genom en misstroendeförklaring kan avsätta den. Parlamentet granskar kommissionens förvaltning av unionens budget och beviljar årligen ansvarsfrihet mot bakgrund av rapporter från Europeiska revisionsrätten.

Europaparlamentsvalet 2024

Publ 2023-01-15

Kommissionen leds av en ordförande, som sedan den 1 december 2019 är Ursula von der Leyen (EPP). Den nuvarande kommissionen von der Leyen tillträdde med hänsyn till Europaparlamentsvalet 2019 och dess mandatperiod sträcker sig fram till den 1 november 2024, då en ny kommission kommer att tillträda med hänsyn till Europaparlamentsvalet 2024. Kommissionen har sitt säte i Bryssel, Belgien.

Avdelningar och verkställande organ

Publ 2023-01-15

Roller och ansvar för kommissionens avdelningar [1] med koppling till klimat och miljö:

Generaldirektoratet AGRI Jordbruk och landsbygdsutveckling
GD AGRI ansvarar för EU-kommissionens politik för jordbruk, landsbygdsutveckling och den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

Generaldirektoratet BUDG Budget
Europeiska kommissionens budgetavdelning (GD BUDG) ansvarar för förvaltningen av EU:s budget.

Generaldirektoratet CLIMA Klimatåtgärder
Denna avdelning leder Europeiska kommissionens insatser för att bekämpa klimatförändringar på EU-nivå och internationell nivå.

Generaldirektoratet ENER Energi
GD ENER ansvarar för EU-kommissionens politik på energiområdet

Generaldirektoratet ENV Miljö
GD ENV ansvarar för EU-kommissionens miljöpolitik.

Verkställande byrå CINEA Verkställande byrå
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö förvaltar kommissionens program som bidrar till koldioxidutsläpp och hållbar tillväxt.

Generaldirektoratet EUROSTAT Eurostat - Europeisk statistik
Eurostat samlar in och publicerar jämförbar statistik från alla länder i EU.

Generaldirektoratet MARE Sjöfartsfrågor och fiske
GD MARE ansvarar för EU-kommissionens politik för havsfrågor och fiske.

Generaldirektoratet MOVE Mobilitet och transport
Avdelningen för mobilitet och transport (DG MOVE) ansvarar för EU-kommissionens policy för transporter för privata och professionella ändamål.

Europeiska unionens råd

Publ 2023-01-15

Europeiska unionens råd, eller enbart rådet (latin: Consilium) och informellt ministerrådet, är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europaparlamentet. Rådet består av en minister från varje medlemsstat och företräder medlemsstaterna på unionsnivå. Rådet kan förenklat liknas vid ett överhus i ett tvåkammarsystem.

Rådet ansvarar för att lagstifta och anta unionens årliga budget tillsammans med Europaparlamentet. Lagförslag läggs i regel fram av Europeiska kommissionen och måste godkännas av både parlamentet och rådet för att antas. Rådet har även ansvar för att fastställa unionens politik och fungera samordnande mellan medlemsstaternas regeringar.

Råd för sakområden

Publ 2023-01-15

Rådet är organiserat i olika konstellationer beroende på vilken sakfråga som ska diskuteras. Varje konstellation samlar ministrarna för den sakfråga som ska avgöras; till exempel består rådet för miljö av unionens miljöministrar. Ordförandeskapet roterar mellan medlemsstaterna på halvårsbasis. Varje rådskonstellation leds av ministern från den medlemsstat som utövar ordförandeskapet, utom i rådet för utrikes frågor, som istället leds av den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Rådet har sitt säte i Bryssel, Belgien, men sammanträder i Luxemburg under april, juni och oktober.

Källor

Publ 2023-01-15

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU
Reduktionsplikten (2023-04-08)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
EU i Sverige (2023-01-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU-kommissionen (2023-01-15)
Swexit (2023-01-12)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Solpaneler (2022-10-21)
EUs utveckling (2022-09-17)
Yttrandefrihet (2022-06-17)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
Vattenkraft (2021-12-22)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)

EU-kommissionen
Europeiska unionens råd (2023-11-24)
EU-kommissionen (2023-01-15)

Fotnoter

1) Departments and executive agencies, European commission

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com