Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-07-14

Koldioxid

Innehåll: Fotosyntesen | Haven roll | Kolcykeln i AR5 | Fördelningen av koldioxiden | Orbiting Carbon Observatory, 2 | Logaritmiskt samband | Källor

Koldioxid är en växthusgas, som minskar utstrålningen av värme från jorden. Det är oklart hur mycket värmen ökar. Växter kräver tillgång på tillräcklig mängd koldioxid som således är en förutsättning för livet på jorden.

title

Koldioxid

Koldioxid, kemisk formel CO2, är en molekyl. Vid är vid rumstemperatur en färglös gas. Vid låga koncentrationer är koldioxid lukt- och smaklöst. Höga koncentrationer gör att koldioxiden löser sig i slemhinnanornas vatten och bildar kolsyra som smakar surt och sticker i näsan.

Koldioxid fyller viktiga biologiska funktioner och spelar en central roll för jordens växtlighet. Koldioxid är även en viktig växthusgas. Koldioxid används för många olika industriella tillämpningar.

 Fotosyntesen

ändringsdatum

Koldioxid bildas vid förbränning samt genom andning hos aeroba organismer (växter, djur, svampar och många mikroorganismer). Med hjälp av fotosyntesen omvandlar, å andra sidan, växterna koldioxid till syre, vatten och sockerarter som de dels använder i sin egen metabolism, dels lagrar i sina celler.

Med naturvetenskapligt språkbruk är kolsyra vattenlösningen av koldioxid. I vardagligt tal kallas koldioxid för kolsyra. Bubblorna i öl och läskedrycker är gasformig koldioxid löst i vätskan.

Havet innehåller cirka 37 400 miljarder ton kol i form av koldioxid, landmassor innehåller cirka 3 000 miljarder ton, medan atmosfären innehåller cirka 720 miljarder ton. För närvarande (april 2020) utgör koldioxidhalten omkring 416 ppm av atmosfärens volym.

Halten i atmosfären ökar och bidrar till jordens uppvärmning genom växthuseffekten. Mellan år 1982 till 2010 ökade koldioxidhalten med cirka 14 procent.[1]

 Haven roll

ändringsdatum

Haven både fångar och släpper ut co2 påverkat av en rad faktorer. Exempel på sådana är vind, strömmar. Haven absorberar ungefär en fjärdedel av den mängd CO2 som människan skapar med förbränning av fossila bränslen. [2]

Det är oklart i vilka volymer och i vilken grad utväxlingen påverkas av ökad mängd co2 i atmosfären.

 Kolcykeln i AR5

ändringsdatum

I IPCCs rapport AR5 anges gällande CO2: Med ett mycket högt säkerhet är ökningen av CO2-utsläppen från förbränning av fossila bränslen och från förändrad markanvändning den dominerande orsaken till den observerade ökningen av CO2-koncentrationen i atmosfären. Ungefär hälften av utsläppen fanns kvar i atmosfären (240 ± 10 PgC) sedan 1750. [3]

Emitterad koldioxid/år i Gt (gigaton) uppgick enligt AR4 (datum) till
29 Gt från fossil förbränning
439 Gt från vegetation och land
332 Gt från hav
= 800 totalt

Det betyder att 4% av koldioxidutsläppen kommer från fossil förbränning.

I AR5 uppskattas fossila utsläppet uppgå till 7,8 Gt (+- 0,6)

 Fördelningen av koldioxiden

2022-07-14

Satelliter ger kontinuerligt data om globala CO2. De visar att CO2 sprids ojämnt i atmosfären. Klimatmodeller baserade dock på ett globalt enhetligt medelvärde. Simuleringar med rumsligt inhomogen CO2 återskapar temperaturen bättre än när rumsligt homogena simuleringar används. Om den heterogena CO2-spridningen används i klimatmodellerna skulle de bli mer realistiska.

Nyligen genomförda satellitmätningar ger kontinuerliga globala data av både kolumn CO2, och även mellantroposfärisk CO2. De avslöjar de olikformiga fördelningarna av CO2-koncentrationerna i mitten av troposfären.

Områdena med låga CO2-koncentrationer i atmosfären ligger på de höga breddgraderna. Områdena med relativt höga CO2-koncentrationer (30°S-60°N) bildas på grund av höga CO2-utsläpp från markkällor och vindarnas horisontella och vertikala rörelser.

Mätningen av CO2-koncentrationer ger möjlighet att undersöka effekten av spridningen av CO2 runt jorden. [4]

 Orbiting Carbon Observatory, 2

2022-07-14

NASA:s Orbiting Carbon Observatory, 2 (OCO-2) tillhandahåller den mest kompletta datamängden som spårar koncentrationen av atmosfärisk koldioxid (CO2).

Varje dag mäter OCO-2 solljus som reflekteras från jordens yta för att härleda det genomsnittliga CO2-blandningsförhållandet för torrluftskolonnen och ger cirka 100 000 molnfria observationer.

Trots dessa framsteg innehåller OCO-2-data många luckor där solljus inte är närvarande eller där moln eller aerosoler är för tjocka för att hämta CO2-data. För att fylla luckor och ge vetenskap och applikationsanvändare en rumsligt komplett produkt, assimileras OCO-2-data i NASA:s Goddard Earth Observing System (GEOS), ett komplext modellering- och dataassimileringssystem som används för att studera jordens väder och klimat.

GEOS mottar satellitobservationer om nattljus och grönska i vegetationen tillsammans med cirka 1 miljon väderobservationer som samlas in varje timme. Dessa data hjälper forskare att dra slutsatser om CO2-blandningsförhållanden även utan en direkt OCO-2-observation och ger ytterligare information om höjden av CO2-plymer som satelliten inte kan se.

Tillsammans skapar OCO-2 och GEOS en av de mest kompletta bilderna av CO2.[5]

 Logaritmiskt samband

2022-07-14

Det logaritmiska sambandet innebär att om mer CO2 tillförs till atmosfären, så minskar effekten av extra CO2. Utgående från 0,4 ºC höjd temperatur under 1900-talet kan alltså en ökning till ca 500 ppm koldioxid år 2050 ge endast ca 0,3 ºC ökad global temperatur. Atmosfären blir mer mättad (eng saturated).

 Källor

2022-09-09

Fotnoter

Etiketter med länkar

Växthusgas
Växthuseffekten (Artikel)
Koldioxid
Grönt stål (Artikel)
Koldioxidlagring - CCS (Artikel)
Hav (Artikel)
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (Nyhet)
Cementa vill ta hand om sin koldioxid (Nyhet)
Mycket koldioxid från uppodling av torvmark (Nyhet)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (Nyhet)
Växthuseffekten (Artikel)
Fotosyntes (Artikel)
Klimatskatter (Artikel)
Lagring av koldioxid (Artikel)
Svårt att datera kolutsläpp (Artikel)
The Great Global Warming Swindle (Artikel)
Klimatekonomi (Artikel)
Växthusgaser (Artikel)
Fotosyntes
Fotosyntes (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Clive Best
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
Energimyndigheten: Solceller
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatet sedan istiden
Klimatförändring
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solceller med sällsynta jordartsmetaller
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk politik
Svenska kraftnät
Svårt att datera kolutsläpp
Tege Tornvall
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.