Klimatfakta.info

2023-03-27

Judith Curry

Innehåll: Senatsförhör | Climate Uncertainty and Risk: Rethinking Our Response | Källor
Efter ett senatsförhör av Curry som expertvittne, där hon inte tilläts besvara de ironiska frågorna. har Curry lämnat ett skriftligt svar om IPCCs bluff och vad som är mest riskfyllt, klimatförändringarna eller åtgärderna emot dem.

title Judith Curry

Judith A. Curry, född 1953, är en amerikansk professor och amerikansk forskare i klimatologi och var tidigare rektor för School of Earth and Atmospheric Sciences vid Georgia Institute of Technology.

Hennes forskning omfattar orkaner, fjärranalys, atmosfärisk modellering, polarklimat, interaktionen mellan atmosfär och oceaner samt användningen av obemannade farkoster för atmosfärisk forskning. Hon är medlem i NASA:s Earth Science Subcommittee och Climate Research Committee vid National Research Council.

Curry är medförfattare till Thermodynamics of Atmospheres and Oceans (1999), medförfattare till Encyclopedia of Atmospheric Sciences (2002) och har författat över 140 vetenskapliga artiklar. Hennes vetenskapliga publicering har (2019) enligt Google Scholar ett h-index på 66, det vill säga hon är medförfattare till minst 66 artiklar som vardera citerats minst 66 gånger.

Hon driver bloggen Climate Etc.[1] Till hennes utmärkelser hör Henry G. Houghton Research Award från American Meteorological Society (1992).

I mars 2013 valdes hon att ingå i ledningen för det amerikanska fysikersamfundets expertgrupp om klimatet. Uppgiften är att främja framsteg och spridning av kunskap om fysik, mätning och modellering av klimatprocesser inom området för naturvetenskap men inte politik, lagstiftning och bredare samhällsfrågor.

Judith Curry vittnade inför det amerikanska kongressens klimatutskott den 25 april 2013. Vid presentationen underströk hon den betydande osäkerheten i klimatdata, främst före 1980, och i klimatmodellerna speciellt vad gäller hanteringen av moln och de omfattande vindsystemen som exempelvis Nordatlantiska oscillationen.

Curry är en av grundarna av företaget Climate Forecast Applications Network (CFAN)som säljer rådgivning inom anpassning till förändringar i klimatet och prognostjänster.

Curry har sagt att hon besväras av grupptänkandet inom det klimatvetenskapliga samhället och vad hon ser som återhållsamhet vid publicering av data och analyser för fristående utvärdering. Hon har skrivit att klimatologer borde vara mer öppna i sin relation till allmänheten och samverka med dem som är skeptiska till vetenskaplig konsensus om klimatförändringar[8].

År 2018 i november skickade Curry in en artikel för publicering med titeln "Höjning av havsnivån och klimatförändringar", där hon argumenterar emot nuvarande vetenskapligt konsensus, och framlägger argument för att pågående höjning av havsnivån har varit en långsam process sedan mer än 150 år som inte påverkats av senare tiders antropogena aktiviteter.

Även om detta medför att hon hamnar utanför rådande akademiskt konsensus framhåller Curry att hennes slutsatser inte motsäger det som presenterats av IPCC. En artikel publicerad av Associated Press drog slutsatsen att Curry?s argumentation skulle kunna minska möjligheterna för städer och samhällen att starta rättsprocesser mot företag inom olje- och gasutvinning om kompensation för kommande skador på grund av höjningar av havsnivå.

Senatsförhör

Publ 2023-03-27

Judith Curry har nyligen som expertvittne utfrågats i senaten angående försäkringsaspekter. Som vanligt består dessa utfrågningar av att en senator angriper experten som inte ges möjlighet att svara. [2]

Curry har publicerat utförliga svar på de frågor som togs upp under förhöret. [3]Hon skriver bl.a. att hon fortfarande är mycket oroad över politiseringen av IPCC. IPCC WGI har ett visst mått av objektivitet gällande fysiska grunden för klimatförändringar, men sammanfattningen för beslutsfattare är politiserad och cherry pickar resultaten.

Som framgår av den nyligen publicerade sammanfattande IPCC-rapporten verkar det som om vetenskapen har lämnat rummet, med tonvikten på svagt motiverade rön om klimatpåverkan drivna av extrema utsläppsscenarier från WGII, och politiserade politiska rekommendationer om utsläppsminskningar från WGIII.

2016 ansåg Curry att IPCC bluffar:

1. UNFCCC:s definition av "klimatförändringar" kvalificeras utan tvekan som en bluff: klimatförändringar är en förändring av klimatet som direkt eller indirekt hänförs till mänsklig aktivitet som förändrar sammansättningen av den globala atmosfären och som utöver den naturliga klimatvariationen som observerats över jämförbara tidsperioder.[länk]. Denna perversion av definitionen av "klimatförändringar" var utformad för att vilseleda människor att tro att alla klimatförändringar orsakas av människor.

UNFCCC har omdefinierat termen "klimatförändringar" bort från den traditionella definitionen som används inom geologiska, atmosfäriska och oceaniska vetenskaper, för att göra en åtskillnad mellan klimatförändringar - hänförliga till mänskliga aktiviteter som förändrar atmosfärens sammansättning (främst CO2) och klimatvariationer - hänförliga till naturliga orsaker.

Denna omdefiniering av "klimatförändringar" till att endast hänvisa till förändringar i atmosfären orsakade av människor har effektivt eliminerat naturliga klimatförändringar från den offentliga diskussionen - det vanliga språkbruket hänvisar till "klimatförändringar", utan något omnämnande av naturlig klimatvariation.

Som ett resultat antas alla förändringar som observerats under det senaste århundradet nu implicit vara orsakade av mänskliga utsläpp till atmosfären. Detta antagande leder till att varje ovanlig väder- eller klimathändelse kopplas till mänskligt orsakade klimatförändringar från utsläpp av fossila bränslen. Denna omdefiniering av "klimatförändringar" av UNFCCC är ett bedrägeri och vilseledande, vilket utan tvekan har bidragit till att Trump kallat klimatförändringen en bluff.

Vid klimatförändringar gäller det att värdera risker. Currys slutsats blir

Den långsamma uppvärmningens karakteriseras bäst som en acceptabel risk. Om vi kan eliminera denna risk genom att minska utsläppen av fossila bränslen på ett sätt som inte innebär ytterligare skada, så bör detta välkomnas. Planer på att snabbt avveckla vår kraftinfrastruktur och ersätta den med opålitlig vind- och solkraft riskerar dock att orsaka större skador än någon tänkbar påverkan från klimatförändringarna. Mitt skriftliga vittnesmål hänvisar till detta som "övergångsrisk." #

Climate Uncertainty and Risk: Rethinking Our Response

Publ 2023-06-01

Bok av Judith Curry. Amazons presentation:

"Världens ledare har gjort ett kraftfullt uttalande att klimat­förändringarna är den största utmaningen som mänskligheten står inför under 2000-talet. Men få framsteg har gjorts när det gäller att genomföra politik för att hantera klimatförändringarna.

I Climate Uncertainty and Risk visar den framstående klimatforskaren Judith Curry hur vi kan bryta denna grus. Den här boken hjälper oss att tänka om klimat­förändrings­problemet, de risker vi står inför och hur vi kan svara på dessa utmaningar.

Att förstå den djupa osäkerheten kring klimat­förändrings­problemet hjälper oss att bättre bedöma riskerna. Den här boken visar hur osäkerhet och oenighet kan vara en del av beslutsprocessen. Det ger en färdplan för att formulera pragmatiska lösningar.

Klimatosäkerhet och -risker är viktig läsning för dem som är oroade över miljön, yrkesverksamma som arbetar med klimatförändringar och våra nationella ledare."

Källor

Publ 2023-10-04

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Atmosfären
Hav (2023-05-03)
Vattenånga (2023-05-03)
Judith Curry (2023-03-27)
Ozon (2023-01-13)
Kolcykeln (2022-03-24)
GISS NASA (2022-03-20)

Havet
Judith Curry (2023-03-27)

IPCC
Översvämning (2024-03-22)
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Judith Curry: Det finns ingen klimatkris (2023-10-04)
Ny ordförande för IPCC (2023-08-19)
Mallen Baker (2023-08-09)
Klimatkänslighet (2023-07-08)
Climate realism (2023-05-21)
UNEP (2023-05-19)
Judith Curry (2023-03-27)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
IPCC AR6 (2022-10-21)
IPCC AR5 (2022-08-28)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16)
Vetenskap och klimatet (2022-05-24)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Judith Curry
Judith Curry: Synen på klimatet (2024-05-05)
En miljon dollar till hockeyklubbans skapare (2024-02-09)
Judith Curry: Det finns ingen klimatkris (2023-10-04)
Judith Curry (2023-03-27)
IPCC AR5 (2022-08-28)

Personer
Christian Sandström (2024-03-15)
Torbjörn Eriksson (2023-11-13)
Mallen Baker (2023-08-09)
Jan Ericson (2023-07-08)
Johan Rockström (2023-05-29)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Steve Koonin (2023-03-29)
Judith Curry (2023-03-27)
Elsa Widding (2023-01-30)
Ross McKitrick (2023-01-29)
Jim Hansen (2023-01-17)
Roy Spencer (2023-01-13)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Richard S. Lindzen (2022-12-02)
Willian Happer (2022-11-24)
Richard S.J. Tol (2022-10-24)
Maths Nilsson (2022-09-01)
Lennart Bengtsson (2022-07-10)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
Tege Tornvall (2021-12-01)
John Hassler (2021-11-10)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

Fotnoter

1) Climate Etc
2) Chairman Whitehouse Presses GOP Witness in Budget Hearing on Climate Change
3) Senate Budget Committee Hearing: JC responds

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com