Klimatfakta.info

2022-11-05

Parisavtalet

Innehåll: Genomförandeplan i NDC | Bidrag till utvecklingsländer | Gröna fonden | Källor |
Parisavtalet slöts 2015-12-12 vid FNs klimatkonferens i Paris. Avtalet gäller minskade utsläpp av växthusgaser, klimatanpassning och bidrag till dem som påverkas av klimatförändringar. Avtalet ersätter Kyotoavtalet som innebär åtaganden fram till år 2020.

I avtalet åtar sig varje land bidra till att den globala uppvärmningen ska hålla sig under 2°C (till år 2100 jämfört med förindustriella nivåer) samt en intention om att göra ytterligare ansträngningar för att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5°C.

Vidare ska världens länder se över sina löften vart femte år och helst även ge nya löften om att ytterligare minska utsläpp av växthusgaser. Dessutom ska världens rika länder från och med år 2020 bidra med 100 miljarder dollar årligen för att minska skadorna från det varmare klimatet hos fattigare länder.

Avtalet vann laga kraft den 4 november 2016, men redan den 22 april skrevs avtalet under av representanter från en majoritet av världens länder. I och med att Syrien ratificerade avtalet i november 2017 hade alla länder i världen skrivit under eller ratificerat avtalet.

Donald Trump meddelade den 1 juni 2017 att USA ska lämna avtalet. Avtalets regler tillåter dock inte USA att lämna förrän tidigast i slutet av 2020. Den 20 januari 2021 skrev den presidenten Joe Biden under en presidentorder som gjorde så att USA åter anslöt sig till avtalet. [1]

Genomförandeplan i NDC

Genomförandet av Parisavtalet kräver ekonomisk och social omvandling, baserad på bästa tillgängliga vetenskap. Avtalet bygger på en 5-årig cykel av allt mer ambitiösa klimatåtgärder som genomförs av länder. Under 2020 ska länder ha lämnat in sina planer för klimatåtgärder som kallas nationellt bestämda bidrag (NDCs).

I NDC informerar länder vilka åtgärder de kommer att vidta för att minska sina utsläpp av växthusgaser för att nå målen i Parisavtalet. De anger också vilka åtgärder de kommer att vidta för att skapa förmåga att anpassa sig till effekterna av stigande temperaturer. [2] [3]

Bidrag till utvecklingsländer

Genom Cancun-avtalen 2010 åtog sig industriländernas parter, inom ramen för meningsfulla begränsningsåtgärder och öppenhet i genomförandet, till ett mål att gemensamt mobilisera 100 miljarder USD per år till 2020 för att möta utvecklingsländernas behov.

När Parisavtalet antogs bekräftade parterna detta mål, efterlyste en konkret färdplan för att uppnå målet senast 2020, och enades om att före 2025 ska partskonferensen som fungerar som möte mellan parterna i Parisavtalet (CMA) fastställa ett nytt kollektivt kvantifierat mål från ett golv på 100 miljarder USD per år. [4] [5] [6]

Gröna fonden

Green Climate Fund (GCF) är en fond som inrättats inom ramen för UNFCCC vid COP16 i Cancún, Mexiko, år 2010. Dess uppgift är att hjälpa utvecklingsländer med anpassningar till och motverka klimatförändringar. GCF är baserat i Incheon, Sydkorea. Den styrs av en styrelse med 24 medlemmar och stöds av ett sekretariat.

Målet för den gröna klimatfonden är att "stödja projekt, program, policyer och andra aktiviteter i utvecklingsländer med hjälp av tematiska finansieringsfönster". Det är meningen att den gröna klimatfonden ska vara centrum i ansträngningarna för att få fram klimatfinansiering under UNFCCC. [7]

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


FN
Agenda 2030 (2023-05-30)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)
Framtidens toppmöte 2024 (2023-05-21)
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08)

Klimatekonomi
Bengt Kriström (2022-12-30)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Richard S.J. Tol (2022-10-24)
Ross McKitrick (2023-01-29)

Parisavtalet
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)

Svensk klimatpolitik
Nationellt klimatmöte 16 juni 2023 - LIVE (2023-06-09)
Ny svensk klimatpolitik (2023-07-21)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Svenska klimatmålen (2023-01-26)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)

Sverige
Germanwatch (2022-11-14)
Klimatekonomi (2023-01-26)
SMHI (2022-11-22)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)

UNFCCC
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
COP 27 (2022-11-20)
COP 28 (2023-06-09)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
UNFCCC (2022-11-04)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se