Klimatfakta.info

2022-03-24

Kolcykeln

Innehåll: Kolets kretslopp | Atmosfären | Biosfären | Oceanerna | Källor
I kolets kretslopp vandrar kolet mellan olika lagringsplatser i biosfären, geosfären, hydrosfären och atmosfären. I atmosfären är det främst i CO2.

Kolets kretslopp

Publ 2022-03-23

Kolcykeln är ett kretslopp i vilket kol omsätts mellan jordens kolreservoarer biosfären, geosfären, hydrosfären och atmosfären. Kolcykeln delas upp i den snabba och den långsamma kolcykeln.

I den snabba kolcykeln cirkulerar kol mellan atmosfären, biosfären och hydrosfären. I den långsamma kolcykeln cirkulerar kol mellan den snabba kolcykeln och geosfären (litosfären eller berggrunden). Omloppstiderna i den snabba kolcykeln är från 1-100, eller 1000 år.

I den långsamma kolcykeln är omloppstiderna miljontals år. Globalt släpper mänskligheten ut cirka 7,8 miljarder ton fossilt kol per år. Det är cirka 80 gånger mer än det naturliga tillflödet från vulkaner, som ungefär balanseras av den naturliga inlagringen i berggrunden genom tektonisk nedtransport av kolrika havssediment.

Se även Kol, Klimatfakta.info.

title Kolcykeln, Wikipedia

Atmosfären

Publ 2022-03-23

I jordens atmosfär finns kol främst i form av koldioxid (CO2) som, trots att det bara utgör cirka 0,0415 procent (415 ppm januari 2021) av atmosfären, har en stor betydelse för livet på jorden. Kol finns även i andra så kallade växthusgaser, som metan och freoner, som driver den globala uppvärmningen.

I atmosfären finns omkring 830 miljarder ton kol. Genom förbränning av fossila bränslen och cementproduktion överförs årligen cirka 7,8 miljarder ton kol från geosfären till atmosfären. 1,1 miljarder ton tillförs årligen atmosfären på grund av ändrad markanvändningen. Från atmosfären transporteras netto 2,3 miljarder ton till hydrosfären (av ett totalt utbyte på 80 miljarder ton) och netto 2,7 miljarder ton till biosfären (av ett utbyte på drygt 120 miljarder ton}. Sammanfattningsvis ökar mängden kol i atmosfären med cirka 4 miljarder ton per år.

Kol lämnar atmosfären genom

  • Växternas fotosyntes då koldioxiden omvandlas till kolhydrater och syre.
  • Vid ytvattnet vid polerna där det svala vattnet kan lösa upp koldioxiden.
  • Erosion av sedimentära bergarter som kalksten, marmor och kalk. Koldioxid löst i vatten förbrukas när kalciumkarbonat omvandlas till lermineral.

Kol återförs till atmosfären genom

  • djur och människors andning, en exoterm reaktion där glukos och andra organiska molekyler bryts ned till koldioxid och vatten.
  • att bakterier och svampar i närvaro av syre bryter ned kolet i döda djur och växter och omvandlar det till koldioxid (till metan om inget syre finns).
  • förbränning av organiska material som kol, petroleum och naturgas då kolet oxideras till koldioxid.
  • att det varma ytvattnet i oceanerna släpper ifrån sig koldioxid.
  • vulkanutbrott då bland annat vattenånga, koldioxid och svaveldioxid släpps ut i atmosfären.

Hastigheten för naturlig inlagring i berggrund bestäms av hastigheten för kemisk vittring av berggrunden, vilket frigör kalium (K[+]) och natrium (Na[+]) vilka når laddningsbalans med bikarbonat (HCO3[-]). Bikarbonat transporteras i floder till oceanen. Där reagerar bikarbonat med kalcium (Ca[2+]) och fälls ut som kalksten (CaCO3) på havsbotten.

Se även Atmosfären, Klimatfakta.info.

Biosfären

Publ 2022-03-23

Liksom kol spelar en central roll i biosfären för såväl cellernas struktur, biokemi och näringsupptagning. I växterna finns omkring 450-650 miljarder ton kol.

Självnärande organismer producerar organiskt material genom fotosyntes då koldioxid hämtas från atmosfären och ombildas till kol. Viktigaste organismer är träden på land och fytoplankton i havet.

Det mesta kolet lämnar biosfären genom att frigör koldioxid till atmosfären eller hydrosfären. Kol kan också lämna biosfären då dött organiskt material (som torv) blir en del av geosfären.

Kunskapen om kolets kretslopp i djuphaven är fortfarande bristfällig.

Fossila bränslen lagrades in i berggrunden för mellan 50 och 500 miljoner år sedan.

Oceanerna

Publ 2022-03-24

I oceanerna spelar oorganiskt kol (kolföreningar utan kol-kol- eller kol-väte-bindningar) en viktig roll för kolets kretslopp och för regleringen av pH-nivåerna. Kol transporteras från haven till atmosfären i form av koldioxid och när koldioxid transporteras från atmosfären till haven bildas kolsyra (CO2 + H2O ? H2CO3). Balansen i pH-halten uppnås genom en motsatt reaktion då vätejoner och bikarbonat frigörs (H2CO3 ? H+ + HCO3). I hydrosfären finns omkring 40 000 miljarder ton kol varav nästan allt i djuphaven.

Se även Hav, Klimatfakta.info.

[1]

Källor

Publ 2023-01-09

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Atmosfären
Hav (2023-05-03)
Vattenånga (2023-05-03)
Judith Curry (2023-03-27)
Ozon (2023-01-13)
Kolcykeln (2022-03-24)
GISS NASA (2022-03-20)

Hav
Golfströmmen (2024-02-12)
Havsströmmar. (2023-09-06)
Klimatförändring (2023-08-05)
Hav (2023-05-03)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Försurning (2022-11-15)
Kolcykeln (2022-03-24)

Kol
Fossila bränslen (2023-01-26)
Ryssland (2022-09-18)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
Kol (2022-04-05)
Kolcykeln (2022-03-24)
Största kolproducenterna i Europa (2021-06-19)

Kolcykeln
Kolcykeln (2022-03-24)

Fotnoter

1) Kolcykeln, Wikipedia

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com