Klimatfakta.info

2022-12-03

Petroleum, olja

Innehåll: Ryssland | Pristak | Petroleum | Globalt | Oljereserv | Produktion | Konsumtion | Oljeborrning i Östersjön | Opec | Bildande av olja | Källor
Pristak på olja på 60$/fat från Ryssland införs 5 december. EU inför 2022-12-05 importförbud av skeppad rysk olja.

Ryssland

Publ 2022-11-25

Ryssland är en av världens tre främsta råoljeproducenter tillsammans med Saudiarabien och USA. Ryssland är starkt beroende av intäkter från olja och naturgas, som 2021 utgjorde 45 % av Rysslands federala budget.

Rysslands oljeekonomi har trots angreppet på Ukraina fungerat genom prishöjningar och ökad försäljning till Indien och Kina.

Pristak

Publ 2022-11-25

För att hindra Rysslands krig har G7 beslutat om ett pristak på 60$/fat på rysk olja från den 5 dec 2022. Syftet är att minska Rysslands oljeinkomster och sänka priset för Ryssland oljekunder. G7 består av Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Även Europeiska unionen deltar.

Priset sätts så att Ryssland kan få en liten vinst på leveranserna så att de inte helt stoppas. Ryssland producerar 10 miljoner barrels/dag, 10% av världens olja. Ett stopp skulle höja det globala priset.

Ryssland ska tvingas att sälja olja under pristaket. Om Ryssland vill sälja till ett högre pris måste oljan levereras med tankers. Ryssland har begränsad egen tankerkapacitet och ska inte ges möjlighet att hyra in extra båtar. Kostnaderna stiger kraftig när leveranser via oljeledningar ersätts av båtleveranser.

Transporter av olja försäkras av västerländska försäkringsbolag och de hindras från att försäkra transporter om oljepriset överstiger pristaket. Hamnar tar inte emot oförsäkrade oljetankers.

Om Ryssland själva försäkrar fartyg för leverans till vissa länder lär G7-länderna och andra länder svara med att utsätta dessa länder för sanktioner.

Ryssland kan begränsa produktionen, men återstart är svårt och tidsödande. Det är inte heller möjligt att lagra så stora kvantiteter olja.

Petroleum

Petroleum, även kallat mineralolja, bergolja, råolja och ibland nafta (från Arabiskan naft, är en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden. Utvinning av stora mängder petroleum sker främst genom oljeborrning i oljefält. [1]

Globalt

Publ 2022-03-18

Volymen olja anges i barrels. En barrel (fat) = 42 gallons = 159 liter. Mängden anges ofta i trillions och billions. En trillion är en miljon miljoner: 1,000,000,000,000. En billion är 1,000,000,000.[2]

Den globala konsumtionen är 2021 35,442,913,090 barrels/år, dvs 5.635.423.200.000 liter/år. Reserven av utvinningsbar olja är 1,650,585,140,000 barrels dvs 62.443.040.000.000 liter/år. Det innebär att olja räcker i ytterligare 47 år. [3]

Oljereserv

Publ 2022-03-18

title Oil reserves, Our World in Data

Oljereserven består av upptäckt olja som bedömts som utvinningsbar. Den globala oljereservern var år 1980 683,000,000,000 barrels. År 2020 hade den ökat till 1,730,000,000,000 barrels dvs med 1,050,000,000,000 barrels, +154%.

Länder med största oljereserven i billion barrels 2020[4]

  • Venezuela 304
  • Saudi Arabia 298
  • Canada 168
  • Iran 158
  • Iraq 145
  • Russia 108
  • Kuwait 102

Produktion

Publ 2022-03-18

title Marginal Production Cost, 2014Cost of producing an additional barrel of oil (USD/bbl), Knoema

Utvinningen av olja beror på mängden tillgänglig olja samt på kostnaden för att producera den. Tabellen nedan visar kostnaden för att producera ytterligare en barrel olja 2014. Priset för råolja har mellan 2008 och 2022 (febr) varierat mellan 130$/barrel och 20$ /barrel. Genomsnittet är ca 70$/barrel.

Vid genomsnittspriset är olja från dessa områden olönsam: Russia Arctic, Europe Diesel och Ethanol, Canada Sand, Brazil Offshore och United States Shale. Men lönsamheten är däremot mycket god för flertalet länder.

Med de stora reserver och mycket låga produktionskostnader som Venezuela,
Saudi Arabia, Iran, Iraq och Kuwait har kan de sänka priset avsevärt för att upprätthålla
efterfrågan trots oron för CO2.

Konsumtion

USA och Kina är de största oljekonsumenterna i världen med totalt 19,7 miljoner (20,3%) respektive 12,8 miljoner (13,2%) fat per dag. Under det senaste decenniet har andelen av den globala oljekonsumtionen i Europa och Nordamerika börjat minska, medan konsumtionsnivåerna från Asien och Stillahavsområdet och andra regioner har stigit.

title Konsumtion av olja, Worldometer

I takt med att andra energikällor blir mer kostnadseffektiva och på grund av den nya transportteknikens framträdande förväntas oljeförbrukningen över hela världen nå en topp inom en snar framtid.[5]

Oljepriskriget mellan Ryssland och Saudiarabien 2020 resulterade i en 65-procentig nedgång i de globala oljepriserna i början av covid-19-pandemin. 2021 drevs de rekordhöga energipriserna av en global ökning av efterfrågan när världen återhämtade sig från lågkonjunkturen med covid-19.

I december 2021 har en oväntad återhämtning av efterfrågan på olja från USA, Kina och Indien, tillsammans med amerikanska skifferindustriinvesterares "krav att hålla fast vid utgifterna", bidragit till "snäva" oljelager globalt. Den 18 januari 2022, när priset på Brent-råolja nådde det högsta sedan 2014 - 88 USD, väcktes oro över de stigande bensinkostnaderna - som slog rekord i Storbritannien.[6]

Oljeborrning i Östersjön

Publ 2022-09-09

Tyskland planerar att borra efter olja i Östersjön, närmare bestämt på Schwedeneck, Eckernfördebukten på Östersjöns västkust nära Kiel, huvudstaden i Schleswig-Holstein.

Miljöminister, Dr. Robert Habeck (representerar Allians 90/De gröna). i Schleswig-Holstein har beviljat DEA tillstånd att prospektera och producera olja. DEA AG är ett internationellt oljeprospekterings- och produktionsbolag. [7]

Den nya premimärministern i Storbritannien Liz Truss häver landets förbud mot frackning (gas- eller oljeutvinning via hydraulisk spräckning). Oljeborrning i Nordsjön ska också tillåtas. Regeringen ska även se över Storbritanniens mål på nå nollutsläpp av koldioxid fram till 2050. [8]

Opec

De oljeexporterande ländernas organisation (OPEC) är en mellanstatlig organisation eller kartell. Den grundades den 14 september 1960 i Bagdad.

Medlemmar 2020: Algeria, Angola, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, United Arab Emirates och Venezuela.[9]

79% av den utvinningsbar oljan finns i Opec. varav Venezuela har 26% och Saudi-Arabien har 22%[10]

Mängden olja anges vanligen i tusen barrels eller fat.[11] per dag.

Bildande av olja

Publ 2022-08-25

Råolja har skapas ur uråldrig biomassa. Dagens råolja är ett fossilt bränsle, som skapats ur fossiliserade förhistoriska djur, plankton och alger, vilka samlats i stor mängd på sjö- och havsbottnar och där skyddats från oxidation och förmultning av syrefattigt vatten.

Över mycket långa tidsrymder har det organiska materialet blandats med lera och begravts under tunga lager sediment, vilket resulterat i värme och högt tryck. Processen har gjort att det organiska materialet omvandlats, först till ett vaxliknande material (kerogen), och därefter med högre värme till vätskeform. (Kol har bildats på samma sätt, men i stället ur förhistoriska växtdelar, främst landväxter.)[12]

Abiotisk/abiogenisk olja är ett begrepp som används för att beskriva ett antal hypoteser som menar att råolja, naturgas och andra kolväten kan skapas på inorganisk väg istället för den vanliga vägen genom omvandling av döda organismer.

Forskare vid KTH, Stockholm (ref. Vladimir Kutcherov, professor vid avdelningen för energiteknik) har nu (år 2009) simulerat process med tryck och värme som förekommer naturligt i jordklotets inre lager. Den process som genererar kolväten, den primära beståndsdelen i olja och naturgas. Enligt Vladimir Kutcherov är resultatet en tydlig indikation att på oljan inte är på väg att ta slut, vilket forskare och experter på området länge befarat. Vladimir Kutcherov, Anton Kolesnikov och Alexander Goncharovs forskningsarbete publicerades it idskriften Nature Geoscience, volym 2, augusti 2009.[13] [14]

Källor

Publ 2023-12-12

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


G7
Petroleum, olja (2022-12-03)

Olja
Petroleum, olja (2022-12-03)
Kriget i Ukraina (2022-03-08)

OPEC
Petroleum, olja (2022-12-03)

Petroleum
Fossila bränslen (2023-01-26)
Petroleum, olja (2022-12-03)

Pristak
Petroleum, olja (2022-12-03)

Tyskland
Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter (2023-10-27)
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Skog (2023-08-10)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
UNEP (2023-05-19)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Ekonomi (2023-04-28)
Vindkraft (2023-03-31)
Tyskland (2023-02-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elskatten (2023-01-05)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Kärnkraft (2022-12-13)
Petroleum, olja (2022-12-03)
Naturgas (2022-11-25)
Ryssland (2022-09-18)
EUs utveckling (2022-09-17)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Attribution (2022-08-05)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)
Kol (2022-04-05)
Tyskland: ”Behöver inte rysk gas” (2022-03-22)

Fotnoter

1) 2) Names of large numbers, Wikipedia
3) Oil, Worldometer
4) Oil reserves 2020, Our World in Data
5) Global oil consumption by country 2020, Statista
6) Price of oil, Wikipedia
7) Schwedeneck-See oil field
8) Truss fryser elräkningarna i två år, SvD
9) Opec, Wikipedia
10) Share of world crude reserve 2018, Opec
11) En barrel=159 liter
12) Bildande, Petroleum, Wikipedia
13) Olja av icke-biologiskt ursprung, Wikipedia
14) Fossils From Animals And Plants Are Not Necessary For Crude Oil And Natural Gas, Swedish Researchers Find, Vetenskapsrådet, Sciencedaily (2009)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com