Nyheter

Textsök

Innehåll

Logga in

  Klimatfakta.info

2023-02-28

Opinioner om klimatet

Innehåll: Bara 19% prioriterar klimatet | Forskare för att stämma staten | Allmänheten om klimatet 2021 | Novus maj 2022 | Sifo sept 2022 | Upprop av forskare | Opinionen aug 2022 | Novus juni 2021 | Norge | PEriTiA | Källor |

Endast 19% av svenskarna prioriterar klimat och miljö. Lag och ordning är fortsatt allra viktigast. Sedan kommer sjukvården.

Bara 19% prioriterar klimatet

Klimat och miljö hamnar på sjätte plats i en opinionsundersökning gjord i början av februari 2023. 19 % anser att detta område är viktigast. Högst upp kommer lag och ordning med 42%. Sedan följer sjukvården med 33%. Försvarsfrågan blir allt viktigare och prioriteras av 16%.

Forskare för att stämma staten

1 620 forskare och lärare i forskarvärlden ställer sig i en debattartikel bakom föreningen Auroras åtal mot svenska staten:

"Vi, 1 620 forskare samt lärare vid universitet och högskolor, är eniga med de unga bakom Auroramålet: De drabbas och riskerar att drabbas allvarligt av klimatkrisen under sin livstid. De klimatåtgärder vi vidtar i närtid avgör deras framtid. Sverige måste ta ansvar och göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet."

I debattartikeln listas undertecknarna.

Allmänheten om klimatet 2021

Naturvårdsverket har låtit genomföra en kvantitativ undersökning om den svenska allmänhetens syn på lösningar för klimatet.

Det finns ett stort engagemang för att lösa klimatfrågan. Svenskarna vill gärna själva bidra men ställer också krav på politik och näringsliv för att lösa klimatfrågan. På det stora hela är förändringarna i allmänhetens syn på att lösa klimatfrågan ganska små sedan förra mätningen som genomfördes 2018.

Andelen personer som tror att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringen är 93 procent, vilket är i linje med 2018 års mätning. Samtidigt anses andra samhällsutmaningar (brister i vård och omsorg, brottlighet, arbetslöshet samt brister i integrationen), som viktigare än klimatfrågan.

Novus maj 2022

Klimatfrågan blir oviktig i valbåset skriver SvD och refererar till en undersökning av Novus.

Viktigaste politiska frågan
1. Sjukvården
2. Lag och ordning
3. Skola och utbildning
4. Invandring/integration
5. Miljö och klimat
6. Äldreomsorg
7. Energipolitik
8. Försvaret
9. Landets ekonomi
10. Pensioner

Novus undersöker återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast. Listan kommer från rapporten från maj 2022.

Sifo sept 2022

Svenskarnas viktigaste valfrågor 2022-09-02

Upprop av forskare

1 944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden har gjort ett upprop "Nog nu, politiker - ta klimatkrisen på allvar". Några citet:

"Vi ser hur en majoritet av våra politiska partier överger klimatpolitiken och i stället föreslår eller genomför politik som går stick i stäv med Parisavtalet och Sveriges klimat- och miljömål."
"Forskningen om klimatet och den biologiska mångfalden visar tydligt att de globala kriserna inom dessa områden huvudsakligen är kopplade till ohållbar konsumtion."
"Det var tyvärr ingen vacker bild av Sverige som visades upp: sänkt bensin- och dieselskatt, pengar till nya motorvägsbyggen, förslag på halverad miljöbudget, minskade anslag till skydd av natur och ett minskat klimatbistånd."

Tyvärr hänvisar inte forskarna i uppropet till källor för sina påståenden.

Opinionen aug 2022

Enligt Omni ligger den politiska frågan klimat/miljö på fjärde plats med stöd av 26 procent av väljarna. Enligt Svt/Novus ligger denna fråga på sjette plats med stöd av 20 procent.

Novus juni 2021

Vilken är den viktigaste politiska frågan i opinionen? Klimat- och miljö kommer på delad femteplats med 34% som tycker denna fråga är viktig bland flera andra. När deltagarna bara får ange ett svar väljer 13% miljö-och klimatet

title bildtext med/utan länk

"Sjukvården ligger fortsatt i topp som en av de viktigaste frågorna för väljarna, följt av lag och ordning och invandring/integration. Jämfört med föregående undersökning från april i år minskar sjukvården signifikant i viktighet med 6 procentenheter, vilket är den enda signifikanta förändringen som förekommer i den här undersökningen." Det skriver Novus i sin analys Viktigaste politiska frågan.

När man bedömer enkäten måste man ta hänsyn till att endast 1000 personer har svarat på undersökningen av 1852 tillfrågade. Deltagarfrekvensen var därmed 54 procent. Det finns naturligtvis ingenting som säger att de som inte deltar skulle ha samma uppfattning som deltagarna.

Norge

24 procent av de tillfrågade norrmännen svarar att de inte tror att klimatförändringarna orsakas av människor. Bara tio procent av italienarna svarar likadant.

Tidningen Bergens Tidende skrev 2019 att 22 procent av norrmännen svarade att de trodde att klimatförändringarna berodde på naturlig variation.

Endast 49 procent av norrmännen tror att temperaturökningen under det senaste århundradet är högre än vad den varit på 1 000 år. För övriga länder är motsvarande siffra mellan 62 och 74 procent.

PEriTiA

PEriTiA är enorganisation i Oslo som undersöker under vilka förutsättningar människor litar på expertis som används för att informera allmän ordning. Projektet finansieras av EU-programmet Horisont 2020 och samlar filosofer, samhälls- och naturvetare, policyexperter, etiker, psykologer, mediespecialister och civilsamhällesorganisationer för att genomföra en omfattande multidisciplinär forskning.

Mål är att undersöka:
- och jämföra de befintliga systemen genom vilka experter tar en rådgivande roll i beslutsfattande beslut i vissa utvalda europeiska länder.
- Digitala mediers roll för att etablera, stärka eller minska nivåerna av förtroende för experter.
- De psykologiska mekanismerna för förtroende för experter, sociala indikatorer på experters trovärdighet och de emotionella och kognitiva komponenterna i ett förtroendefullt beteende.
- de etiska kraven på pålitlig expertis
- i vilken utsträckning medborgarnas diskussionsforum där representativa grupper från allmänheten och experter, beslutsfattare och journalister möts kan skapa förtroende och trovärdighet.

Källor

Mer att läsa

UN
Inga länkar
Sifo
Inga länkar
Upprop
Inga länkar
Opinionen
Inga länkar
Novus
Inga länkar
Demoskop
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com