Klimatfakta.info

2023-08-05

Klimatförändring

Innehåll: Ole Humlums klimatrapporter | Globala temperaturen sedan 1979 | Stockholms årstemperatur | Källor
Klimat är allt väder under minst 30 år inklusive alla variationer. Temperaturen har inte ökat sedan 2017. Stockholms temperatur har ökat med 1,8 grader sedan 1900.

Klimatförändring är variationer av jordens klimat över tiden, lokalt eller globalt, som bildar en trend över tidsperioder som sträcker sig alltifrån decennier till miljontals år. Sådana förändringar kan ha naturliga orsaker som variationer i solaktivitet eller geologiska processer men kan också vara antropogena, dvs orsakade av människan. [1]

Med klimat menas de fysiska förhållandena i atmosfären och haven, som temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element över längre tidsperioder.

Det finns flera naturliga orsaker till klimatförändringar, dvs som inte orsakas av människan

  • Variationer i solaktiviteten
  • Kontinentaldrift
  • Vulkanisk aktivitet
  • Variationer i jordens bana
  • Förändringar i havscirkulationen

Klimatet förändras också antropogent

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Förändring av naturen
  • Utsläpp ab aerosoler

Ole Humlums klimatrapporter

Publ 2022-03-20

Klimatforskaren Ole Humlum[2] ger sedan många år ut en månatliga rapport om klimatet. Rapporten är en redovisning av data från etablerade forskningsinstitutioner. Rapporten består av ett 50-tal sidor och inleds med en sammanfattning.[3]

Sammanfattning av observationer fram till februari 2022:

1: Observerad genomsnittlig global lufttemperaturförändring de senaste 30 åren är cirka +0,17°C per decennium. Om oförändrad kommer ytterligare genomsnittlig global lufttemperaturökning till år 2100 att vara cirka +1,3°C.

2: Tidvattenmätare längs kuster indikerar en typisk global havsnivåhöjning på cirka 1-2 mm/år. De senaste 100 åren har förändringar i kusthavsnivån varit stabila, utan den senaste tidens acceleration. Om oförändrad kommer den globala havsnivån vid kusterna vanligtvis att öka med 8-16 cm år 2100, även om många platser i regioner som påverkades av glaciationen för 20 000 år sedan kommer att uppleva ett relativt havsnivåfall.

3: Sedan 2004 har de globala haven över 1900 m djup i genomsnitt värmts upp med cirka 0,07°C. Den maximala uppvärmningen (ca 0,2°C, 0-100 m djup) påverkar främst hav nära ekvatorn, där den inkommande solstrålningen är maximal.

4: Förändringar i atmosfärisk CO2, följer förändringar i global lufttemperatur. Förändringar i den globala lufttemperaturen följer förändringar i havsytans temperatur.

5: Det fanns ingen märkbar effekt på atmosfärisk CO2 på grund av den covid-relaterade minskningen av växthusgasutsläppen 2020-21. Således överväger naturliga sänkor och källor för atmosfärisk CO2 vida mänskliga bidrag.[4]

Globala temperaturen sedan 1979

Publ 2022-03-20

title Februari 2022, Climate4you

Ovan visas globala månatliga temperaturuppskattningar av flera institut. Eftersom basperioden skiljer sig åt för de olika temperaturuppskattningarna har de alla normaliserats genom att jämföra med medelvärdet på 30 år från januari 1979 till december 2008.

Den tjocka svarta linjen representerar det enkla löpande 37-månaders (ca 3 år) medelvärdet av medelvärdet av alla fem temperaturrekord. Siffrorna som visas i det nedre högra hörnet representerar temperaturavvikelsen i förhållande till genomsnittet ovan. Värden avrundas till närmaste två decimaler, även om vissa av de ursprungliga dataserierna har mer än två decimaler. Senaste månaden som visas: december 2021. Senaste diagramuppdatering: 9 februari 2022.

Som framgår av diagrammet så har den globala temperaturen inte stigit sedan den mycket kraftig El Niño-effekten 2014-2016[5] enligt samtliga institut även om skillnaderna kan vara mycket stora för enskilda månader. Ökningen per decennium sedan 1979 är enligt diagrammet (-0,15 -> 0,5)/40 0,016 grader (dvs betydligt lägre än Humlums uppgift ovan). [6]

Stockholms årstemperatur

Publ 2022-11-03

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätstationen har varit i drift sedan 1756, vilket gör den till en av världens längsta mätserier. Här redovisas mätdata från 1900-talets början. På grund av den s.k. "värmeöeffekten" då staden har vuxit har medeltemperaturen stigit mer än för omgivande områden i länet.

Årsmedeltemperaturen i Stockholm har stigit sedan 1900-talets början har ökat med 2,3°C utan korrigering av varmeffekten. Med korrigeringen har temperaturen ökar med 1,8°C.

Källor

Publ 2022-11-12

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Antropogen
Klimatförändring (2023-08-05)

Atmosfär
Klimatförändring (2023-08-05)
Atmosfären - historiskt (2022-12-16)

ENSO
Klimatförändring (2023-08-05)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Antarktis 2022 (2023-04-22)
Torka (2023-04-21)
Pacific Decadal Oscillation (PDO) (2023-04-12)
ENSO (2023-01-28)
Satelliter (2023-01-13)
Solen (2022-09-06)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
NOAA (2022-05-31)
El niño (2021-10-26)

Hav
Golfströmmen (2024-02-12)
Havsströmmar. (2023-09-06)
Klimatförändring (2023-08-05)
Hav (2023-05-03)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Försurning (2022-11-15)
Kolcykeln (2022-03-24)

Humlum
Klimatförändring (2023-08-05)

Klimat
Klimatförändring (2023-08-05)

Nederbörd
Klimatförändring (2023-08-05)
SMHI (2022-11-22)
Regn, nederbörd (2022-02-08)
IPCC: Översvämning (2021-08-18)
Översvämning (2021-07-18)

Strålning
Klimatförändring (2023-08-05)
Växthusgaser (2023-01-09)
Strålning (2022-08-21)
Upparbetning av kärnkraftsbränsle (2022-08-21)
Foton (2022-06-11)
Jordens strålningsbalans (2021-08-15)

Väder
Klimatförändring (2023-08-05)
Väder (2023-01-31)

Fotnoter

1) Fel: Fotnot ta saknas
2) 3) Climate4you
4) Climate4you update February 2022
5) 6) Comparing global air temperature estimates, Global temperatures, Climate4you

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com