Klimatfakta.info

2023-09-15

Opinioner om klimatet

Innehåll: Energi och klimat mindre viktigt | Kinas utsläpp | Svenskarna mest oroliga | Färre oroliga för klimatet | Svenskarna gillar EU | Forskare för att stämma staten | Allmänheten om klimatet 2021 | Novus maj 2022 | Sifo sept 2022 | Upprop av forskare | Opinionen aug 2022 | Novus juni 2021 | Norge | PEriTiA | Källor
EUs klimatpolitik har ökat stöd bland vänsterväljarna. Upp från 44% 2009 till idag 70%. Endast 19% av svenskarna prioriterar klimat och miljö. Lag och ordning är fortsatt allra viktigast. Sedan kommer sjukvården.

Energi och klimat mindre viktigt

Publ 2023-09-15

title

Endast 17% av svenskarna anser att klimat och energi är en av de tre viktigaste frågorna. I mars var det 26% som hade den uppfattningen. Det gör att klimat och energi kommer på femte plats.

Viktigast anses brottsligheten vara nästan 25%.. Mest ökade integration och invandring som gick från 15% till 20%. [1]

Kinas utsläpp

Publ 2023-08-09

Väljaropinionen för partierna skiljer sig i en ny undersökning från SvD/Novus om svenskarnas syn på klimatpolitiken. Hela 96 procent av Sverigedemokraternas väljare håller "helt" eller "delvis" med i påståendet: Det viktigaste är inte om Sverige minskar sina utsläpp - det viktigaste är att Kina gör det.

Bland Moderaternas väljare stämmer 87 procent in helt eller delvis i påståendet.

Oppositionen däremot håller i lägre grad med om detta, men även där är det en majoritet, totalt 56 procent, som helt eller delvis håller med. Inom regeringen och SD är det totalt 91 procent som helt eller delvis håller med om påståendet. [2]

Svenskarna mest oroliga

Publ 2023-04-02

43% av svenskarna tycker att klimatförändringen är det enskilt allvarligaste problemet i världen. Vi är i särklass mest oroliga i hela Europa.

I Danmark är det bara 35% som har denna oro, 8% färre. I Finland är det 28%, ett faktum som kan ha stor betydelse för sannfinländarnas stärkta ställning.

Genomsnittet för hela EU är 18%. Italienarna bryr sig inte så mycket. Där är det oroliga endast 7%. I Tyskland med sin extrema klimatpolitik är det bara 28% som har klimatoron.

Varför i hela friden är vi i Sverige så annorlunda? Viktigast är givetvis den alarmistiska tonen i SVT/SR, men också hos t.ex. DN. Till det medverkar att de politiska partierna förefaller ganska ense om klimatet.

SD förefaller att tveka. Partiet ställer inte upp bakom de svenska klimatmålen, men mejlar inte ut en tydlig egen politik. Men det kanske kommer.

title Färre oroliga för klimatet

Publ 2023-03-29

Klimatfrågan är inte längre lika viktig. Bland högerväljare anser numera 40% att de är "mycket oroliga". 2017 var det 60%. De som är vare sig höger eller vänster är än färre oroliga. Idag är det 35% och 2017 var det 55%.

Men det är givetvis ledsamt att det fortfarande är så många om är mycket oroliga.

På vänstersidan rådet det panik. 70% är mycket oroliga idag, lika många som 2017.

Anledningen till att vänstern är så väldigt oroliga visar sig vara att de litar på massmedia. Denna utveckling gäller inte endast Sverige utan i många länder i Europa och Nordamerika. [3]

title Mycket klimatoroliga

Svenskarna gillar EU

Publ 2023-03-28

I SOM-undersökningen från slutet av 2022 visar att en tydlig majoritet, 68 procent, positivt inställda till medlemskapet. Endast 11 procent var negativa. En tydlig och närmast unik ökning sedan mätningen år 2021. Aldrig förr har så många svenskar ställt sig bakom medlemsskapet.

Sammantaget är 66 procent av svenskarna nöjda med demokratin i unionen, en ökning med 6 procentenheter sedan hösten 2021. Även i relaterade frågor som berör förtroendet för EU:s olika institutioner syns en signifikant uppgång från föregående år.

Senast Sverige stod som ordförandeland var 2009. Jämförelser med detta år visar att opinionen då inte alls var lika positiv som den vi ser idag. Hösten 2009 var cirka 50 procent av svenskarna för det svenska EU-medlemskapet medan 23 procent var emot.

Förklaringen till det ökade stödet är att tidigare skeptiska vänsterväljare nu stöder EU. Det är en uppgång från 44% 2009 till idag 73%. EUs socialistiska politik med utpräglad planekonomi har haft effekt liksom den extrema klimatpolitiken.

Men stödet från högerväljarna på 70% kvarstår. Det är svårt att förstå.

Man bör vara medveten om att bortfallet i SOM-undersökningarna är ca 50%. Andelen i EU-undersökningen kan jag tyvärr inte hitta men det verkar som om SOM i detta fall inte tagit hänsyn till skevheten i bortfallet. [4]

[5]

title SOM-institutet

Klimat och miljö hamnar på sjätte plats i en opinionsundersökning gjord i början av februari 2023. 19 % anser att detta område är viktigast. Högst upp kommer lag och ordning med 42%. Sedan följer sjukvården med 33%. Försvarsfrågan blir allt viktigare och prioriteras av 16%. [6]

Forskare för att stämma staten

Publ 2022-12-08

1 620 forskare och lärare i forskarvärlden ställer sig i en debattartikel bakom föreningen Auroras åtal mot svenska staten:

"Vi, 1 620 forskare samt lärare vid universitet och högskolor, är eniga med de unga bakom Auroramålet: De drabbas och riskerar att drabbas allvarligt av klimatkrisen under sin livstid. De klimatåtgärder vi vidtar i närtid avgör deras framtid. Sverige måste ta ansvar och göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet."

I debattartikeln listas undertecknarna.[7]

Allmänheten om klimatet 2021

Publ 2022-11-26

Naturvårdsverket har låtit genomföra en kvantitativ undersökning om den svenska allmänhetens syn på lösningar för klimatet.

Det finns ett stort engagemang för att lösa klimatfrågan. Svenskarna vill gärna själva bidra men ställer också krav på politik och näringsliv för att lösa klimatfrågan. På det stora hela är förändringarna i allmänhetens syn på att lösa klimatfrågan ganska små sedan förra mätningen som genomfördes 2018.

Andelen personer som tror att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringen är 93 procent, vilket är i linje med 2018 års mätning. Samtidigt anses andra samhällsutmaningar (brister i vård och omsorg, brottlighet, arbetslöshet samt brister i integrationen), som viktigare än klimatfrågan. [8]

Novus maj 2022

Publ 2022-11-25

Klimatfrågan blir oviktig i valbåset skriver SvD och refererar till en undersökning av Novus.

Viktigaste politiska frågan
1. Sjukvården
2. Lag och ordning
3. Skola och utbildning
4. Invandring/integration
5. Miljö och klimat
6. Äldreomsorg
7. Energipolitik
8. Försvaret
9. Landets ekonomi
10. Pensioner

Novus undersöker återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast. Listan kommer från rapporten från maj 2022. [9]

Sifo sept 2022

Publ 2022-09-02

Svenskarnas viktigaste valfrågor 2022-09-02

Upprop av forskare

Publ 2022-08-27

1 944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden har gjort ett upprop "Nog nu, politiker - ta klimatkrisen på allvar". Några citet:

"Vi ser hur en majoritet av våra politiska partier överger klimatpolitiken och i stället föreslår eller genomför politik som går stick i stäv med Parisavtalet och Sveriges klimat- och miljömål."
"Forskningen om klimatet och den biologiska mångfalden visar tydligt att de globala kriserna inom dessa områden huvudsakligen är kopplade till ohållbar konsumtion."
"Det var tyvärr ingen vacker bild av Sverige som visades upp: sänkt bensin- och dieselskatt, pengar till nya motorvägsbyggen, förslag på halverad miljöbudget, minskade anslag till skydd av natur och ett minskat klimatbistånd."[11]

Tyvärr hänvisar inte forskarna i uppropet till källor för sina påståenden.

Opinionen aug 2022

Enligt Omni ligger den politiska frågan klimat/miljö på fjärde plats med stöd av 26 procent av väljarna. Enligt Svt/Novus ligger denna fråga på sjette plats med stöd av 20 procent.

Novus juni 2021

Vilken är den viktigaste politiska frågan i opinionen? Klimat- och miljö kommer på delad femteplats med 34% som tycker denna fråga är viktig bland flera andra. När deltagarna bara får ange ett svar väljer 13% miljö-och klimatet

title bildtext med/utan länk

"Sjukvården ligger fortsatt i topp som en av de viktigaste frågorna för väljarna, följt av lag och ordning och invandring/integration. Jämfört med föregående undersökning från april i år minskar sjukvården signifikant i viktighet med 6 procentenheter, vilket är den enda signifikanta förändringen som förekommer i den här undersökningen." Det skriver Novus i sin analys Viktigaste politiska frågan.

När man bedömer enkäten måste man ta hänsyn till att endast 1000 personer har svarat på undersökningen av 1852 tillfrågade. Deltagarfrekvensen var därmed 54 procent. Det finns naturligtvis ingenting som säger att de som inte deltar skulle ha samma uppfattning som deltagarna.

Norge

Publ 2022-12-07

24 procent av de tillfrågade norrmännen svarar att de inte tror att klimatförändringarna orsakas av människor. Bara tio procent av italienarna svarar likadant.

Tidningen Bergens Tidende skrev 2019 att 22 procent av norrmännen svarade att de trodde att klimatförändringarna berodde på naturlig variation.

Endast 49 procent av norrmännen tror att temperaturökningen under det senaste århundradet är högre än vad den varit på 1 000 år. För övriga länder är motsvarande siffra mellan 62 och 74 procent. [12]

PEriTiA

Publ 2022-12-07

PEriTiA är enorganisation i Oslo som undersöker under vilka förutsättningar människor litar på expertis som används för att informera allmän ordning. Projektet finansieras av EU-programmet Horisont 2020 och samlar filosofer, samhälls- och naturvetare, policyexperter, etiker, psykologer, mediespecialister och civilsamhällesorganisationer för att genomföra en omfattande multidisciplinär forskning.

Mål är att undersöka:
- och jämföra de befintliga systemen genom vilka experter tar en rådgivande roll i beslutsfattande beslut i vissa utvalda europeiska länder.
- Digitala mediers roll för att etablera, stärka eller minska nivåerna av förtroende för experter.
- De psykologiska mekanismerna för förtroende för experter, sociala indikatorer på experters trovärdighet och de emotionella och kognitiva komponenterna i ett förtroendefullt beteende.
- de etiska kraven på pålitlig expertis
- i vilken utsträckning medborgarnas diskussionsforum där representativa grupper från allmänheten och experter, beslutsfattare och journalister möts kan skapa förtroende och trovärdighet.

Källor

Publ 2023-08-04

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Demoskop
Opinioner om klimatet (2023-09-15)

Domstol
Europadomstolen fäller Schweiz i klimatmål (2024-04-10)
Opinioner om klimatet (2023-09-15)

Forskning
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Johan Rockström (2023-05-29)
USAs klimatforskning (2021-12-11)

Novus
Opinioner om klimatet (2023-09-15)

Opinion
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Allt fler EU-kritiker i Österrike (2023-06-14)
Vem styr forskningen? (2023-06-08)
Brext floppade (2023-06-07)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt (2021-07-14)

Sifo
Opinioner om klimatet (2023-09-15)

SOM
Opinioner om klimatet (2023-09-15)

Tyskland
Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter (2023-10-27)
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Skog (2023-08-10)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
UNEP (2023-05-19)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Ekonomi (2023-04-28)
Vindkraft (2023-03-31)
Tyskland (2023-02-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elskatten (2023-01-05)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Kärnkraft (2022-12-13)
Petroleum, olja (2022-12-03)
Naturgas (2022-11-25)
Ryssland (2022-09-18)
EUs utveckling (2022-09-17)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Attribution (2022-08-05)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)
Kol (2022-04-05)
Tyskland: ”Behöver inte rysk gas” (2022-03-22)

UN
Opinioner om klimatet (2023-09-15)

Upprop
Opinioner om klimatet (2023-09-15)

Fotnoter

1) Klimatet rasar på lista över väljarnas viktigaste frågor
2) SD-väljare: Kinas utsläpp viktigare än Sveriges
3) Människor till höger mindre oroade för klimatförändringar, GP
4) Rekordhögt stöd för EU, SOM-institutet, SOM-institutet
5) text med/utan länk
6) Försvaret allt viktigare för svenska folket, Aftonbladet
7) De unga gör helt rätt när de stämmer staten, Aftonbladet
8) Allmänheten om klimatet 2021, Naturvårdsverket
9) Klimatfrågan blir oviktig i valbåset, SvD
10) Stor undersökning: Här är svenskarnas viktigaste valfrågor, TV4/Sifo
11) Nog nu, politiker - ta klimatkrisen på allvar, Aftonbladet
12) EU-study: One in four Norwegians do not believe that climate change is caused by humans, Sciencenorway (2022-06-30)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com