Klimatfakta.info

2023-05-19

UNEP

Innehåll: "Klimatnödsituationen" | IPCC | IPBES | Multilaterala miljöavtal | Emissions Gap Report 2021 | Källor
UNEP är FNs organ för miljö. Det bildade IPCC tillsammans med Meteorologiska världsorganisationen (WMO) 1983.

UNEP - United Nations Environment Programme - är FNs miljöprogram. Det bildades efter Förenta nationernas miljövårdskonferens i Stockholm 1972, på förslag av Sverker Åström. Organet är underordnat FN:s generalförsamling. Huvudkontoret ligger i Nairobi.

UNEP har upprättat varningssystemet GEMS och nätverket INFOTERRA, samt ett register över giftiga kemikalier. Den marina miljön är ett högprioriterat område, och likaså biologisk mångfald.

Flera miljökonventioner har tillkommit sedan UNEP bildades, såsom Wienkonventionen och Bonnkonventionen från 1983, Montrealprotokollet från 1987, Baselkonventionen från 1992 och Biodiversitetskonventionen från 1993.[1]

Sverige var 2022 det land som gav näst mest bidrag (efter Tyskland). Det uppgick till 30,3 miljoner dollar. [2]

"Klimatnödsituationen"

Publ 2023-05-19

UNEP menar att världen befinner sig i klimatnöd.

"Vetenskapen är tydlig. Världen befinner sig i ett klimatnödläge och vi måste lägga om till nödutrustning. Mänsklighetens förbränning av fossila bränslen har släppt ut tillräckligt med växthusgaser för att väsentligt förändra atmosfärens sammansättning och den genomsnittliga världstemperaturen har stigit mellan 1,1 och 1,2°C.

Och för varje grad i stigande temperaturer kommer kostnaden för anpassning att stiga exponentiellt. Växtgasutsläppen måste nå en topp nu, men klyftan mellan ambition och handling växer.

Vi har de lösningar vi behöver och många kommer att minska utsläppen, bidra till klimatanpassning, skapa jobb, återställa naturmiljön och uppmuntra till bra investeringar."

IPCC

Publ 2023-05-19

År 1988 bildade UNEP tillsammans med Meteorologiska världsorganisationen (WMO) FN:s klimatpanel IPCC.

IPBES

Publ 2023-05-19

IPBES är FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES). Det är en mellanstatlig organisation inrättad för att underlätta i frågor om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Panelen är avsedd att fylla en liknande roll som Förenta nationernas klimatpanel, IPCC.

År 2010 beslöt FN:s generalförsamling FN:s miljöprogram (UNEP) att sammankalla ett plenarmöte för att upprätta IPBES. Under 2013 antogs en första konceptuell ram för det blivande IPBES-plenumet.

Från 29 april till 4 maj 2019 träffades representanter för de 132 IPBES-medlemmarna i Paris, Frankrike, för att ta emot IPBES:s fullständiga rapport och antog en sammanfattning av den för beslutsfattare. Den 6 maj 2019 släpptes den 40 sidor långa sammanfattningen.

2020 rapport

Den 29 oktober 2020 utfärdade organisationen en preliminär rapport som föreslår en plan för internationellt samarbete för att minska riskerna för pandemier. Att sänka frekvensen och svårighetsgraden av pandemier genom implementering av världsomspännande policyer är organisationens mål.

2021 rapport med IPCC

I juni 2021 släppte IPBES och IPCC en gemensam rapport om biologisk mångfald och klimatförändringar med en sammanfattning och en vetenskaplig rapport på 250 sidor.

Multilaterala miljöavtal

Publ 2023-05-19

UNEP kan inte fatta beslut som är direkt bindande för medlemmarna, men UNEP kan utforma avtal som blir bindande när ett land ansluter sig. UNEP kan spela en roll vid implementeringen av dessa avtal och bidra till att övervaka efterlevnaden av de åtaganden som görs.

Som den ledande globala miljömyndigheten administrerar UNEP eller tillhandahåller sekretariatsfunktioner för ett flertal multilaterala miljöavtal (MEA) och andra enheter enligt följande:

Globala MEA

 • Convention on Biological Diversity (CBD)
 • Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
 • Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)
  • Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA)
  • Agreement on the Conservation of Gorillas and Their Habitats
  • Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)
  • Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas (ASCOBANS)
 • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
 • Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
 • Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
 • Minamata Convention on Mercury
 • Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer
  • Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol

Dessutom finns det ett stort antal regionala och andra avtal.

Emissions Gap Report 2021

"With climate change intensifying and scientists warning that humanity is running out of time to limit global warming to 1.5°C over pre-industrial levels, 2021 has been a fraught year for the planet.

The Emissions Gap Report 2021: The Heat Is On is the 12th edition in an annual series that provides an overview of the difference between where greenhouse emissions are predicted to be in 2030 and where they should be to avert the worst impacts of climate change." [3]

Källor

Publ 23-08-19

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


IPBES
UNEP (2023-05-19)

IPCC
Översvämning (2024-03-22)
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Judith Curry: Det finns ingen klimatkris (2023-10-04)
Ny ordförande för IPCC (2023-08-19)
Mallen Baker (2023-08-09)
Klimatkänslighet (2023-07-08)
Climate realism (2023-05-21)
UNEP (2023-05-19)
Judith Curry (2023-03-27)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
IPCC AR6 (2022-10-21)
IPCC AR5 (2022-08-28)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16)
Vetenskap och klimatet (2022-05-24)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Tyskland
Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter (2023-10-27)
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Skog (2023-08-10)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
UNEP (2023-05-19)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Ekonomi (2023-04-28)
Vindkraft (2023-03-31)
Tyskland (2023-02-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elskatten (2023-01-05)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Kärnkraft (2022-12-13)
Petroleum, olja (2022-12-03)
Naturgas (2022-11-25)
Ryssland (2022-09-18)
EUs utveckling (2022-09-17)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Attribution (2022-08-05)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)
Kol (2022-04-05)
Tyskland: ”Behöver inte rysk gas” (2022-03-22)

UNEP
UNEP (2023-05-19)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)

WMO
UNEP (2023-05-19)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08)

Fotnoter

1) UNEP, Wikipedia
2) Earmarked contributions in 2022
3) Emissions Gap Report 2021, UNEP

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com